Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

LVM009:00/2018 Säädösvalmistelu

Muutokset vaikuttaisivat positiivisesti kuljetustehokkuuteen, energiatehokkuuteen ja vähentäisivät CO2-päästöjä. Uuden tyyppiset yhdistelmät edellyttävät uuden tyyppisiä vaatimuksia liikenneturvallisuusvaikutusten hallitsemiseksi. Tällaisia vaatimuksia voisivat olla esimerkiksi koko yhdistelmää koskevat stabiliteettivaatimukset, tai kamerajärjestelmän asentaminen pitkän yhdistelmän kuolleiden kulmien poistamiseksi. Kokonaisuutena muutoksen arvioidaan vähentävän raskaiden yhdistelmien määrää, jolla olisi positiivinen vaikutus liikenneturvallisuuteen.

Pidemmät yhdistelmät aiheuttaisivat vaikutuksia myös valtion ja kuntien tieverkoilla sekä yksityisteillä. Karkeasti ottaen pidemmät yhdistelmät saattavat vaikuttaa risteysalueiden suunnitteluun. Vaikutuksia pystytään hallitsemaan teknisten vaatimusten kautta.

Muutoksilla olisi vaikutuksia myös yleisen tieverkon ulkopuolella, mm. logistiikkaterminaaleissa ja huoltoasemien pihoilla. Muutosten hyödyntäminen edellyttäisi lisäksi ...

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM009:00/2018

Asianumerot LVM/145/03/2018

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös 31/2019

Lisätietoa

  • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

Yhteyshenkilö
Erik Asplund, Erityisasiantuntija
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Saatetaan voimaan ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muutokset, joiden nojalla nykyistä pidempiä, uudentyyppisiä yhdistelmiä voidaan hyväksyä käytettäväksi tieliikenteessä. Valmistelun lähtökohta on, että pidemmät yhdistelmät eivät tarvitsisi nykyisistä moduliyhdistelmistä poikkeavia reittejä.

Pidemmillä yhdistelmillä tarkoitetaan kokoluokaltaan kahden pitkän merikontin (40 tai 45 jalkaa) kuljetukseen soveltuvaa yhdistelmää, yhdistelmätyyppien rajoittumatta juuri konttien kuljetukseen soveltuviin yhdistelmiin, sekä nykyistä pidempää puoliperävaunuyhdistelmää. Mittojen tarkemmat arvot tarkentuvat valmistelun aikana ja määräytyvät lopulta käytännössä tieympäristön ja liikenneturvallisuuden asettamien reunaehtojen mukaan. Tavoitteena on mahdollisimman pitkälle suorituskykyperustainen säännöstö, joka ei rajoita tehokkaiden maantiekuljetusten kehittämistä.

Lähtökohdat

Niin sanottuja HCT (High Capacity Transport)-kokeiluja, eli nykyisistä poikkeavilla mitoilla ja massoilla varustettujen yhdistelmien kokeiluja on ollut käynnissä vuodesta 2013 lähtien. Kokeilujen yhtenä tarkoituksena on ollut tarkastella, voisiko raskaan kaluston mittoja ja massoja kehittämällä saavuttaa hyötyjä kuljetusten tehokkuuden, energiatehokkuuden ja CO2-päästöjen sekä liikenneturvallisuuden kannalta. Samassa yhteydessä on pyritty tarkastelemaan mitä muita vaikutuksia mahdollisilla muutoksilla olisi mm. liikenneympäristöön ja infraan.

Ensimmäiset kokeilut tulevat päätökseen 2018 aikana. Viiden vuoden aikana saatujen kokemusten perusteella muutoksilla voitaisiin saavuttaa erityisesti merikonttien kuljetuksessa, kappaletavaraliikenteessä ja elintarvikekuljetuksissa merkittäviä hyötyjä, jotka olisivat vastaavasti myös yhteiskunnallisesti merkittäviä, sillä nämä kuljetustyypit edustavat lähes puolta maanteiden tavaraliikenteestä.