Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain 13 §:n väliaikaisesta muuttamisesta sekä liikenteen palveluista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain sekä laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain 13 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain kumoamisesta

LVM010:00/2021 Säädösvalmistelu

Laivaväkilakiin (1687/2009) ja liikennepalvelulakiin (320/2017) tehtäisiin väliaikaisia muutoksia, joilla pidennettäisiin laivaväen pätevyyksien voimassaoloa ja mahdollistettaisiin erivapauksien myöntäminen lisäpätevyyksistä.

Liikennepalvelulain mukaisia merimies- ja rautatielääkärin kelpoisuusehtoja täsmennettäisiin.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM010:00/2021

Asianumerot VN/2217/2021

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 28.1.2021 – 26.3.2021

Asettamispäivä 28.1.2021

Lainvalmistelu

HE laeiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain 13 §:n väliaikaisesta muuttamisesta sekä liikenteen palveluista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain sekä laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain 13 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain kumoamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 16.2.2021
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 7/2021
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  18.2.2021
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 16/2021

Covid-19/ Liikenteen palveluista annetun lain merimieslääkäreitä ja rautatielääkäreitä koskevia kelpoisuusvaatimuksia täsmennettäisiin siten, että jatkossa hakijalta tai hyväksynnän nojalla toimea harjoittavalta edellytettäisiin sitä, että hänen oikeuksiaan toimia lääkärin ammatissa ei ole rajoitettu tavalla, joka rajoittaisi rautatie- tai merimieslääkärin tehtävässä toimimista. Lisäksi tehtäisiin kaksi väliaikaista muutosta, joilla mahdollistettaisiin laivaväen pätevyyskirjojen ja lisäpätevyystodistusten voimassaolon jatkaminen sekä erivapauden myöntäminen myös aluksella vaaditusta lisäpätevyydestä. Väliaikaiset muutokset olisivat voimassa 30.6.2021 asti.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

Lisätietoa

 • Annetaan eduskunnalle kiireellisenä: eduskunnan vastaus ennen eduskunnan istuntotaukoa.

Kevätistuntokauden 2021 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Katja Peltola, Ylitarkastaja
puh. +358 295 342 031
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Väliaikaisilla säädösmuutoksilla pyritään vastaamaan pitkittyneeseen covid-19-epidemian aiheuttamiin käytännön ongelmiin. Muutoksilla turvattaisiin meriliikenteen jatkuvuus mahdollistamalla laivaväen pätevyyksien voimassaoloaikojen pidentäminen ja erivapauksien myöntäminen myös aluksella vaadittavista lisäpätevyystodistuksista.

Lisäksi tehtäisiin pysyviä turvallisuutta lisääviä muutoksia, joilla täsmennettäisiin merimieslääkärien ja rautatielääkärien hyväksymistä koskevia kelpoisuusehtoja.

Tiivistelmä

Laivaväkilakiin (1687/2009) ja liikennepalvelulakiin (320/2017) tehtäisiin väliaikaisia muutoksia, joilla pidennettäisiin laivaväen pätevyyksien voimassaoloa ja mahdollistettaisiin erivapauksien myöntäminen lisäpätevyyksistä.

Liikennepalvelulain mukaisia merimies- ja rautatielääkärin kelpoisuusehtoja täsmennettäisiin.

Lähtökohdat

Hanke on käynnistetty covid-19-tautitilanteen pitkittymisen vuoksi. Epidemiaan liittyvien poikkeuksellisten tilanteiden vuoksi laivaväen pätevyyksiä ei voida uudistaa normaalein menettelyin.

Samalla tehtäisiin väärinymmärryksien välttämiseen tähtääviä täsmennyksiä merimies- ja rautatielääkäreitä koskeviin kelpoisuusvaatimuksiin.

Laivaväen pätevyyksien voimassaoloajat:

Muutokset olisivat väliaikaisia. Aiemmat väliaikaiset lakimuutokset tulivat voimaan 1.6.2020. Ne mahdollistivat 16.3.2020-30.9.2020 välillä vanhentuvien laivaväen pätevyyksien voimassaolon jatkamisen kuudella kuukaudella sekä erivapauksien myöntämisen myös lisäpätevyyksien osalta (ks. 406/2020, 407/2020, HE 62/2020 vp). Kyseisten poikkeuksien perusteella myönnetyt erivapaudet ja voimassaoloaikojen pidennykset vanhenevat 30.4.2021 mennessä.

Merimieslääkärin ja rautatielääkärin kelpoisuusvaatimukset:

Liikenteen palveluista annetun lain nykyisen muotoilun vuoksi Liikenne- ja viestintävirastolla ei ole ollut riittävän selvää mahdollisuutta huomioida Valviran asettamien rajoitusten vaikutusta merimies- tai rautatielääkärin kelpoisuusehtojen täyttymiseen.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.