Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvolain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

LVM011:00/2020 Säädösvalmistelu

Tavoitteena on tehostaa ajoneuvojen päästömanipulaatioiden valvontaa ja sanktiointia ja siten vähentää liikenteen päästöjä. Tavoitteena on lisäksi edistää liikenteen automaatiota sekä selkeyttää mm. ajoneuvojen katsastukseen, rekisteröintiin ja konversioihin liittyvää sääntelyä sekä tehdä muita tarpeellisia teknisiä korjauksia.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM011:00/2020

Asianumerot VN/6348/2020

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 26.5.2020 – 31.3.2023

Asettamispäivä 26.5.2020

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Elinvoimainen Suomi

Lainvalmistelu

HE laiksi ajoneuvolain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi (ajoneuvolain täydentäminen)

Eduskunnan vastaus EV 290/2022

Tavoitteena on ajoneuvojen päästömanipulaatioon käytettävien laitteiden myynnin ja asentamisen kieltäminen. Keinojen avulla pystyttäisiin kitkemään päästömanipulaatioihin perustuvaa liiketoimintaa ja näin vähentämään liikenteen päästöjä. Lisäksi tavoitteena on mahdollistaa automaattisiin ajoneuvoihin liittyvät vastikkeelliset kokeilut. Tavoitteena on myös ajantasaistaa ja selkeyttää katsastukseen ja ulkomaisen ajoneuvon käyttämiseen liittyvää ajoneuvolain sääntelyä.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

YhteyshenkilöEmma Särkkä, liikenne- ja viestintäministeriö

Syysistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvolakia, liikenteen palveluista annettua lakia, ajoneuvojen katsastustoiminnasta annettua lakia, tieliikennelakia ja lakia Liikenne- ja viestintävirastosta.

Päästömanipulaatioiden osalta ehdotetaan, että ajoneuvojen päästömanipulaatioon käytettävien laitteiden myynti, käyttö ja asentaminen olisi kiellettyä. Kiellon rikkomisesta seuraisi liikennevirhemaksu tai seuraamusmaksu. Seuraamusmaksun määräisi Liikenne- ja viestintävirastoon perustettava seuraamuskollegio. Esityksessä ehdotetaan lisäksi eräitä ajonaikaisten kulutustietojen keräämisestä annetun täytäntöönpanoasetuksen edellyttämiä muutoksia kansalliseen lainsäädäntöön.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvolakia siten, että ajoneuvon käyttövoimien muutokset (konversiot) sallittaisiin kaikkiin ajoneuvoluokkiin ja kaiken ikäisiin ajoneuvoihin. Ehdotus liittyy hallitusohjelman kirjaukseen traktoreiden kaasukonversioista sekä liikenne- ja viestintäministeriön Fossiilittoman liikenteen tiekartan kirjauksiin.

Lisäksi esityksellä ajantasaistettaisiin ulkomailla ja Ahvenanmaan maakunnassa rekisteröidyn ajoneuvon käyttöä Suomessa koskevaa sääntelyä. Ajoneuvolakiin tehtäisiin myös muita tarvittavia teknisiä korjauksia etenkin katsastukseen liittyen. Ehdotuksessa otettaisiin myös huomioon puolustusministeriön valmistelema sotilasajoneuvoja koskeva uusi lainsäädäntö, josta aiheutuisi ajoneuvolakiin joitain sisällöllisiä muutoksia.

Tiivistelmä

Tavoitteena on tehostaa ajoneuvojen päästömanipulaatioiden valvontaa ja sanktiointia ja siten vähentää liikenteen päästöjä. Tavoitteena on lisäksi edistää liikenteen automaatiota sekä selkeyttää mm. ajoneuvojen katsastukseen, rekisteröintiin ja konversioihin liittyvää sääntelyä sekä tehdä muita tarpeellisia teknisiä korjauksia.

Lähtökohdat

Esityksen valmisteluun on johtanut tarve kehittää ajoneuvolakiin sisältyvää sääntelyä. Ehdotetut muutokset perustuvat aiemman ajoneuvolain uudistuksen yhteydessä esiin nousseisiin tarpeisiin, kansainväliseen sääntelyyn sekä fossiilittoman liikenteen tiekartan toimenpiteisiin käyttövoima-konversioiden osalta.

Esitys kytkeytyy pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman kirjaukseen elinvoimainen Suomi, jonka yhtenä tavoitteena on vähäpäästöinen liikenne sekä automaation ja digitalisaation edistäminen. Hallitusohjelman mukaisesti liikenteen päästöt puolitetaan 2030 mennessä

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.