Hallituksen esitys alusliikennepalvelulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

LVM018:00/2021 Säädösvalmistelu

Toteutetaan alusliikennepalvelulain kokonaisuudistus kansainvälisten sopimusmuutosten myötä ja lain selkeyttämiseksi. Päivitetään alusturvallisuuslain aluksen mittaamissäännökset. Arvioidaan alusliikennepalveluasetuksen kumoamista ja tarpeellisten säännösten siirtämistä lakiin sekä pätevyyssäännösten siirtämistä lakiin liikenteen palveluista.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM018:00/2021

Asianumerot VN/8452/2021

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 11.5.2021 – 1.1.2024

Asettamispäivä 11.5.2021

Lainvalmistelu

HE alusliikennepalvelulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
  • 1

    Valmistelussa

    Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 31.1.2022
  • Ei annettu istuntokaudella

Toteutetaan alusliikennepalvelulain kokonaisuudistus kansainvälisten sopimusmuutosten myötä ja lain selkeyttämiseksi. Päivitetään alusturvallisuuslain aluksen mittaamissäännökset. Samalla arvioidaan alusliikennepalveluasetuksen kumoamista ja tarpeellisten säännösten siirtämistä lakiin sekä pätevyyssäännösten siirtämistä lakiin liikenteen palveluista.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

Syysistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Suvi Kankare, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 342 105
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on kumota voimassa oleva alusliikennepalvelulaki ja toteuttaa alusliikennepalvelulain kokonaisuudistus Kansainväliseen yleissopimukseen ihmishengen turvallisuudesta merellä (SOLAS) tehtävien muutoksien myötä. Lakiin on tehty useita muutoksia sen voimassaolon aikana, joten kokonaisuudistuksen tavoitteena on lisäksi selkiyttää alusliikennepalvelua koskevan lainsäädännön sisältöä erityisesti pätevyyksiä koskevien säännösten sekä alusliikennepalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen osalta. Hankkeessa tehtäisiin tarvittavaa koordinaatiota eurooppalaisen merenkulkualan yhdennettyä palveluympäristöä (EMSW) koskevan hankkeen kanssa. Lisäksi alusturvallisuuslain aluksen mittaamista koskevat säännökset päivitettäisiin. Valmistelun yhteydessä voitaisiin tehdä myös joitakin tarvittavia teknisiä muutoksia ja korjauksia merenkulun lainsäädäntöön.

Tiivistelmä

Toteutetaan alusliikennepalvelulain kokonaisuudistus kansainvälisten sopimusmuutosten myötä ja lain selkeyttämiseksi. Päivitetään alusturvallisuuslain aluksen mittaamissäännökset. Arvioidaan alusliikennepalveluasetuksen kumoamista ja tarpeellisten säännösten siirtämistä lakiin sekä pätevyyssäännösten siirtämistä lakiin liikenteen palveluista.

Lähtökohdat

Alusliikennepalveluun (VTS) vaikuttavaan SOLAS-yleissopimukseen tehtävien muutosten myötä ja lukuisten alusliikennepalvelulakiin tehtyjen yksittäisten muutosten jälkeen laki on tarpeen uudistaa. SOLAS-yleissopimuksen muutoksia ovat muun ohella VTS-viranomaisen käsitteen korvaaminen VTS-palveluntuottajan käsitteellä, VTS-palveluiden muuttuminen VTS-tehtäviksi, VTS:n järjestämistä koskevien yksityiskohtaisten ohjeiden korvaaminen tavoitteellisilla ohjeilla ja alusten suojapaikkojen osoittamista koskevat ohjeet. Alusturvallisuuslakia on tarpeen päivittää kansainvälisen aluksen mittaamista koskevan toimintamallin noudattamiseksi.