Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alusliikennepalvelulain, alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

LVM018:00/2021 Säädösvalmistelu

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi alusliikennepalvelulakia siten, että se vastaisi kansainvälistä sääntelykehitystä. Samalla muutettaisiin alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain 11 a §:ää sekä päivitettäisiin alusliikennepalvelusta annettua valtioneuvoston asetusta vastaamaan alusliikennepalvelulakiin ehdotettavia muutoksia.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM018:00/2021

Asianumerot VN/8452/2021

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 11.5.2021 – 31.5.2024

Asettamispäivä 11.5.2021

Lainvalmistelu

HE laeiksi alusliikennepalvelulain, alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 31.8.2023
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 42/2022
  Arvioitu uusi esittelyviikko 46/2023
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  16.11.2023
 • 4

  Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 76/2023

Esityksen tavoitteena on toteuttaa alusliikennepalvelulainsäädäntöön SOLAS-yleissopimuksen päätöslauselmamuutoksen aiheuttamat muutostarpeet ja päivittää lainsäädäntö vastaamaan kansainvälistä sääntelykehitystä. Esityksellä pantaisiin täytäntöön eurooppalaisen merenkulkualan yhdennetyn palveluympäristön perustamisesta annetun asetuksen vaatimat kansalliset säädösmuutokset. Sakon täytäntöönpanosta annetun lain soveltamisalaa laajennettaisiin koskemaan myös alusliikennepalvelulaissa säädetty virhemaksu.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Ranne

Syysistuntokauden 2023 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on toteuttaa alusliikennepalvelulainsäädäntöön Kansainvälisen yleissopimuksen ihmishengen turvallisuudesta merellä (SOLAS-yleissopimus) päätöslauselmamuutoksen aiheuttamat muutostarpeet ja päivittää lainsäädäntö vastaamaan kansainvälistä sääntelykehitystä. Lisäksi tavoitteena on panna täytäntöön eurooppalaisen merenkulkualan yhdennetyn palveluympäristön perustamisesta annetun asetuksen (EMSW) vaatimat kansalliset säädösmuutokset.

Tiivistelmä

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi alusliikennepalvelulakia siten, että se vastaisi kansainvälistä sääntelykehitystä. Samalla muutettaisiin alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain 11 a §:ää sekä päivitettäisiin alusliikennepalvelusta annettua valtioneuvoston asetusta vastaamaan alusliikennepalvelulakiin ehdotettavia muutoksia.

Lähtökohdat

Alusliikennepalveluun (VTS) vaikuttavaan SOLAS-yleissopimukseen tehtävien muutosten myötä alusliikennepalvelulakia ja -asetusta on tarpeen muuttaa. Muutokset koskevat muun muassa alusliikennepalvelun koulutus- ja pätevyysvaatimuksia, VTS-viranomaisen käsitteen korvaamista VTS-palveluntarjoajan käsitteellä, VTS-tehtävän käsitteestä luopumista sekä alusliikennepalvelun järjestämistä koskevien yksityiskohtaisten ohjeiden korvaamista tavoitteellisilla ohjeilla. Samalla pannaan täytäntöön EMSW-asetuksen vaatimat kansalliset säädösmuutokset ja tehdään tarpeelliset muutokset lainsäädäntöön, jotta Liikenne- ja viestintäviraston Portnet-järjestelmä voidaan korvata uudella merenkulun tiedonhallintajärjestelmällä.