Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om fartygstrafikservice och till vissa lagar som hänför sig till den

LVM018:00/2021 Lagstiftningsprojekt

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi alusliikennepalvelulakia siten, että se vastaisi kansainvälistä sääntelykehitystä. Samalla muutettaisiin alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain 11 a §:ää sekä päivitettäisiin alusliikennepalvelusta annettua valtioneuvoston asetusta vastaamaan alusliikennepalvelulakiin ehdotettavia muutoksia.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer LVM018:00/2021

Ärendenummer VN/8452/2021

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 11.5.2021 – 31.5.2024

Datum för tillsättande 11.5.2021

Lagberedning

RP med förslag till lagar om ändring av lagen om fartygstrafikservice, lagen om tillsyn över fartygssäkerheten och lagen om verkställighet av böter
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 31.8.2023
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  Original uppskatting av föredragningsvecka 42/2022
  Uppskattning av ny föredragningsvecka 46/2023
 • 3

  Nuvarande nivå: Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 76/2023

Syftet med propositionen är att genomföra de ändringar i lagstiftningen om fartygstrafikservice som behövs med anledning av resolutionsändringen i SOLAS-konventionen och att uppdatera lagstiftningen så att den motsvarar den internationella regleringsutvecklingen. Genom propositionen genomförs de nationella författningsändringar som förordningen om inrättande av en europeisk kontaktpunkt för sjöfart förutsätter. Tillämpningsområdet för lagen om verkställighet av böter utvidgas till att gälla felavgifter enligt lagen om fartygstrafikservice.

Ansvarig ministerKommunikationsminister Ranne

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2023

Mål och resultat

Tavoitteena on toteuttaa alusliikennepalvelulainsäädäntöön Kansainvälisen yleissopimuksen ihmishengen turvallisuudesta merellä (SOLAS-yleissopimus) päätöslauselmamuutoksen aiheuttamat muutostarpeet ja päivittää lainsäädäntö vastaamaan kansainvälistä sääntelykehitystä. Lisäksi tavoitteena on panna täytäntöön eurooppalaisen merenkulkualan yhdennetyn palveluympäristön perustamisesta annetun asetuksen (EMSW) vaatimat kansalliset säädösmuutokset.

Sammandrag

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi alusliikennepalvelulakia siten, että se vastaisi kansainvälistä sääntelykehitystä. Samalla muutettaisiin alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain 11 a §:ää sekä päivitettäisiin alusliikennepalvelusta annettua valtioneuvoston asetusta vastaamaan alusliikennepalvelulakiin ehdotettavia muutoksia.

Utgångspunkter

Alusliikennepalveluun (VTS) vaikuttavaan SOLAS-yleissopimukseen tehtävien muutosten myötä alusliikennepalvelulakia ja -asetusta on tarpeen muuttaa. Muutokset koskevat muun muassa alusliikennepalvelun koulutus- ja pätevyysvaatimuksia, VTS-viranomaisen käsitteen korvaamista VTS-palveluntarjoajan käsitteellä, VTS-tehtävän käsitteestä luopumista sekä alusliikennepalvelun järjestämistä koskevien yksityiskohtaisten ohjeiden korvaamista tavoitteellisilla ohjeilla. Samalla pannaan täytäntöön EMSW-asetuksen vaatimat kansalliset säädösmuutokset ja tehdään tarpeelliset muutokset lainsäädäntöön, jotta Liikenne- ja viestintäviraston Portnet-järjestelmä voidaan korvata uudella merenkulun tiedonhallintajärjestelmällä.