Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om fartygstrafikservice och till vissa lagar som hänför sig till den

LVM018:00/2021 Lagstiftningsprojekt

Toteutetaan alusliikennepalvelulain kokonaisuudistus kansainvälisten sopimusmuutosten myötä ja lain selkeyttämiseksi. Päivitetään alusturvallisuuslain aluksen mittaamissäännökset. Arvioidaan alusliikennepalveluasetuksen kumoamista ja tarpeellisten säännösten siirtämistä lakiin sekä pätevyyssäännösten siirtämistä lakiin liikenteen palveluista.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer LVM018:00/2021

Ärendenummer VN/8452/2021

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 11.5.2021 – 1.1.2024

Datum för tillsättande 11.5.2021

Lagberedning

RP med förslag till lag om fartygstrafikservice och vissa lagar som har samband med den
  • 1

    Under beredning

    Godkänd i planen för sessionsperioden 31.1.2022
  • Överlämnades inte under sessionsperioden

I och med ändringar av internationella avtal och för att förtydliga lagen kommer det att genomföras en totalreform av lagen om fartygstrafikservice. Fartygssäkerhetslagens bestämmelser om skeppsmätning ska uppdateras. Samtidigt bedöms upphävandet av förordningen om fartygstrafikservice och överföring av behövliga bestämmelser till lagen samt överföring av behörighetsbestämmelserna till lagen om transportservice.

Ansvarig ministerLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2022

Kontaktperson
Suvi Kankare, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 342 105
[email protected]

Mål och resultat

Tavoitteena on kumota voimassa oleva alusliikennepalvelulaki ja toteuttaa alusliikennepalvelulain kokonaisuudistus Kansainväliseen yleissopimukseen ihmishengen turvallisuudesta merellä (SOLAS) tehtävien muutoksien myötä. Lakiin on tehty useita muutoksia sen voimassaolon aikana, joten kokonaisuudistuksen tavoitteena on lisäksi selkiyttää alusliikennepalvelua koskevan lainsäädännön sisältöä erityisesti pätevyyksiä koskevien säännösten sekä alusliikennepalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen osalta. Hankkeessa tehtäisiin tarvittavaa koordinaatiota eurooppalaisen merenkulkualan yhdennettyä palveluympäristöä (EMSW) koskevan hankkeen kanssa. Lisäksi alusturvallisuuslain aluksen mittaamista koskevat säännökset päivitettäisiin. Valmistelun yhteydessä voitaisiin tehdä myös joitakin tarvittavia teknisiä muutoksia ja korjauksia merenkulun lainsäädäntöön.

Sammandrag

Toteutetaan alusliikennepalvelulain kokonaisuudistus kansainvälisten sopimusmuutosten myötä ja lain selkeyttämiseksi. Päivitetään alusturvallisuuslain aluksen mittaamissäännökset. Arvioidaan alusliikennepalveluasetuksen kumoamista ja tarpeellisten säännösten siirtämistä lakiin sekä pätevyyssäännösten siirtämistä lakiin liikenteen palveluista.

Utgångspunkter

Alusliikennepalveluun (VTS) vaikuttavaan SOLAS-yleissopimukseen tehtävien muutosten myötä ja lukuisten alusliikennepalvelulakiin tehtyjen yksittäisten muutosten jälkeen laki on tarpeen uudistaa. SOLAS-yleissopimuksen muutoksia ovat muun ohella VTS-viranomaisen käsitteen korvaaminen VTS-palveluntuottajan käsitteellä, VTS-palveluiden muuttuminen VTS-tehtäviksi, VTS:n järjestämistä koskevien yksityiskohtaisten ohjeiden korvaaminen tavoitteellisilla ohjeilla ja alusten suojapaikkojen osoittamista koskevat ohjeet. Alusturvallisuuslakia on tarpeen päivittää kansainvälisen aluksen mittaamista koskevan toimintamallin noudattamiseksi.