Luotsauslain uudistaminen

LVM021:00/2021 Säädösvalmistelu

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi luotsauslaki, jolla kumottaisiin ja korvattaisiin voimassa oleva luotsauslaki (940/2003). Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi sakon täytäntöönpanosta annettua lakia.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM021:00/2021

Asianumerot VN/9133/2021

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 29.3.2021 – 31.3.2023

Asettamispäivä 29.3.2021

Lainvalmistelu

HE luotsauslaiksi ja laiksi sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 31.1.2022
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 46/2022
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  17.11.2022
 • 4

  Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 306/2022

Luotsauslainsäädännön päivittäminen muuttuneisiin tarpeisiin. Sääntelyä selkeytetään johdonmukaistetaan.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

Syysistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Luotsauslain (940/2003) päivittäminen muuttuneisiin tarpeisiin esimerkiksi luotsauksen henkilölupia koskevien vaatimusten ja luotsinkäyttövelvollisuuden osalta. Lisäksi lakia selkeytetään ja yksinkertaistetaan erityisesti luotsikoulutusta koskevien vaatimuksien osalta. Hankkeessa arvioidaan myös muita kehittämistarpeita esimerkiksi poikkeustilanteisiin varautumisen, Itämerenluotsauksen ja Saimaan tuen alijäämän laskennan osalta.

Tiivistelmä

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi luotsauslaki, jolla kumottaisiin ja korvattaisiin voimassa oleva luotsauslaki (940/2003). Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi sakon täytäntöönpanosta annettua lakia.

Lähtökohdat

Eri sidosryhmät ovat tuoneet esiin tarpeen luotsauslain päivittämiselle. Laki koetaan tulkinnanvaraiseksi ja monimutkaiseksi eikä se täysin vastaa muuttuneita toimintaolosuhteita. Luotsien pätevyysvaatimuksia ja koulutusta koskevia säännöksiä pidetään osin epäjohdonmukaisina ja vanhentuneina.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.