Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain, laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain sekä liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta

LVM026:00/2022 Säädösvalmistelu

Liikenteen palveluista annettuun lakiin ehdotetaan muutoksia maanteiden henkilö- ja tavaraliikenneluvan haltijan riskiluokittamiseksi sekä ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttämisestä maanteiden tavaraliikenteessä annetun direktiivin muuttamisesta johtuvista uusista säännöksistä. Merenkulun säädöksiin tehtäisiin teknisiä muutoksia.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM026:00/2022

Asianumerot VN/17306/2022

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 8.6.2022 – 28.2.2023

Asettamispäivä 14.6.2022

Lainvalmistelu

HE eräiden liikenteenalan lakien muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 31.1.2022
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 44/2022
  Arvioitu uusi esittelyviikko 45/2022
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  10.11.2022
 • 4

  Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 234/2022

Liikenteen palveluista annettuun lakiin ehdotetaan muutoksia maanteiden henkilö- ja tavaraliikenneluvan haltijan riskiluokittamiseksi sekä ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttämisestä maanteiden tavaraliikenteessä annetun direktiivin muuttamisesta johtuvista uusista säännöksistä. Esityksessä ehdotetaan muutoksia, joilla täytäntöön pantaisiin merenkulkijoiden vähimmäiskoulutuksesta annetun direktiivin kodifiointiin liittyvät muutokset, joilla uuden direktiivin numero päivitettäisiin lakeihin. Lisäksi merenkulkua koskeviin säädöksiin tehtäisiin muita luonteeltaan teknisiä muutoksia.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

Syysistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Katja Peltola, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 342 031
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeessa päivitettäisiin uuden direktiivin numero tarvittaviin lakeihin, mm. liikenteen palveluista annettuun lakiin (320/2017) ja laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annettuun lakiin (1687/2009) sekä asetuksiin.
Lisäksi liikenteen palveluista annettuun lakiin ehdotetaan pantavaksi täytäntöön EU:n liikkuvuuspakettiin liittyvä uudentyyppinen yrityksen riskiluokittaminen sekä ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttämisestä maanteiden tavaraliikenteessä annetun direktiivin 2006/1/EY muuttamisesta annettu direktiivi (EU) 2022/738.

Tiivistelmä

Liikenteen palveluista annettuun lakiin ehdotetaan muutoksia maanteiden henkilö- ja tavaraliikenneluvan haltijan riskiluokittamiseksi sekä ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttämisestä maanteiden tavaraliikenteessä annetun direktiivin muuttamisesta johtuvista uusista säännöksistä. Merenkulun säädöksiin tehtäisiin teknisiä muutoksia.

Lähtökohdat

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2008/106/EY on muutettu useita kertoja sen voimassaolon aikana. Selvyyden ja rationaalisuuden vuoksi nykyinen direktiivi on päätetty kumota ja korvata uudella saman sisältöisellä direktiivillä. Direktiivin kodifiointi ei edellytä muutoksia substanssisäännöksiin, mutta säädösnumero on päivitettävä kansallisiin säädöksiin.
Tiekuljetusyrityksen riskiluokittamista koskevaa laskentakaavaa muutettiin komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2022/694 komission asetuksen (EU) 2016/403 muuttamisesta sellaisten unionin sääntöjen uusien vakavien rikkomusten osalta sekä täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2022/695 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/22/EY soveltamissääntöjen vahvistamisesta. Ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käytöstä maanteiden tavaraliikenteessä annetun direktiivin 2006/1/EY muuttamisesta annetun direktiivin (EU) 2022/738 tavoitteena on vähentää yrityksille aiheutuvaa
3 (5)
Liikenne- ja viestintäministeriö Käyntiosoite Postiosoite Puhelin www.lvm.fi
Eteläesplanadi 4 PL 31 0295 16001 [email protected]
Helsinki 00023 Valtioneuvosto [email protected]
hallinnollista taakkaa sekä varmistaa liikenteenharjoittajille eri puolella EU:ta tasapuolinen pääsy ilman kuljettajaa vuokrattujen tavaraliikenteen ajoneuvojen markkinoille.
Samalla tehtäisiin muita luonteeltaan vähäisiä ja teknisiä muutoksia, jos sellaisia muutostarpeita havaitaan.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.