Hallituksen esitys eduskunnalle merenkulkijoiden vähimmäiskoulutusdirektiivin kodifiointia koskevaksi lainsäädännöksi (tekniset muutokset)

LVM026:00/2022 Säädösvalmistelu

Eräitä merenkulun ammattipätevyyksiä koskevia lakeja muutettaisiin niin, että viittaus nykyiseen vähimmäiskoulutusdirektiiviin korvattaisiin viittauksella uuteen direktiiviin. Lisäksi lakeihin tehtäisiin muita, luonteeltaan teknisiä muutoksia.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM026:00/2022

Asianumerot VN/17306/2022

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 8.6.2022 – 1.1.2023

Asettamispäivä 14.6.2022

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Katja Peltola, Ylitarkastaja
puh. +358 295 342 031
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeessa päivitettäisiin uuden direktiivin numero tarvittaviin lakeihin, mm. liikenteen palveluista annettuun lakiin (320/2017) ja laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annettuun lakiin (1687/2009) sekä asetuksiin.

Tiivistelmä

Eräitä merenkulun ammattipätevyyksiä koskevia lakeja muutettaisiin niin, että viittaus nykyiseen vähimmäiskoulutusdirektiiviin korvattaisiin viittauksella uuteen direktiiviin. Lisäksi lakeihin tehtäisiin muita, luonteeltaan teknisiä muutoksia.

Lähtökohdat

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2008/106/EY on muutettu useita kertoja sen voimassaolon aikana. Selvyyden ja rationaalisuuden vuoksi nykyinen direktiivi on päätetty kumota ja korvata uudella saman sisältöisellä direktiivillä. Direktiivin kodifiointi ei edellytä muutoksia substanssisäännöksiin, mutta säädösnumero on päivitettävä kansallisiin säädöksiin.

Samalla tehtäisiin muita luonteeltaan vähäisiä ja teknisiä muutoksia, jos sellaisia muutostarpeita havaitaan.