Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Liikenne- ja viestintävirastosta annetun lain 3 §:n ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 304 §:n muuttamisesta

LVM036:00/2021 Säädösvalmistelu

Liikenne- ja viestintäministeriö on käynnistänyt säädöshankkeen Liikenne- ja viestintäviraston kyberturvallisuuskeskuksen nimeämiseksi Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskuksen ja kansallisten koordinointikeskusten verkoston perustamisesta annetun asetuksen mukaiseksi kansalliseksi koordinointikeskukseksi.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM036:00/2021

Asianumerot VN/13297/2021

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 12.5.2021 – 31.12.2021

Asettamispäivä 11.5.2021

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi

Lainvalmistelu

HE laiksi liikenne- ja viestintävirastosta annetun lain 3 §:n ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 304 §:n muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 19.8.2021
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 38/2021
  Arvioitu uusi esittelyviikko 39/2021
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  30.9.2021
 • 4

  Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 147/2021

Hankkeella pantaisiin kansallisesti täytäntöön Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskuksesta (jälj. kompetenssikeskus) annettavan asetuksen mukaisen kansallisen koordiaatiokeskuksen nimeäminen.Kansallinen koordinaatiokeskus toimisi yhteys-, koordinaatio- ja tukipisteenä, jonka tehtävät määrittyvät suhteessa EU-tason kompetenssikeskukseen. EU –rahoitus kahdelle ensimmäiselle vuodelle on 1 MEUR koordinaatiokeskuksen perustamiseen ja toimintaan, ja 1 MEUR jaettavaksi rahallisena tukena erityisesti pk –yrityksille kyberturvallisuusratkaisujen käyttöönottamiseksi. EU-rahoitusta voitaisiin hakea 50 %, lisäksi tarvitaan kansallista rahoitusta vastaava määrä.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

Lisätietoa

 • Budjettilaki: lakiesityksellä vaikutetaan valtiolle kertyviin tuloihin tai sidotaan määrärahoja laissa säädettyyn tarkoitukseen.

Syysistuntokauden 2021 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskuksen ja kansallisten koordinointikeskusten verkoston perustamisen tavoitteena on edistää eurooppalaisen kyberturvallisuusekosysteemin muodostumista ja auttaa EU:ta vahvistamaan strategista itsenäisyyttä kyberturvallisuuden alalla. Tavoitteeseen pyritään kehittämällä EU:n kyberturvallisuusalan tutkimusta sekä akateemista, yhteiskunnallista, teknologista ja teollista kapasiteettia ja valmiuksia. Lisäksi kehittämistoimenpiteillä vahvistetaan digitaalisten sisämarkkinoiden turvallisuutta ja niiden luotettavuutta.

Kansallisen koordinointikeskuksen tehtävänä on tukea EU –tason osaamiskeskusta sen tehtävien toimeenpanossa. Kansallisena koordinointikeskuksena Liikenne- ja viestintäviraston kyberturvallisuuskeskus toimisi kansallisena yhteyspisteenä ja edistäisi kyberturvallisuusekosysteemin kehittymistä. Kyberturvallisuuskeskukselle tulisi hoidettavaksi uusia asetukseen perustuvia tehtäviä. Tehtävistä säädettäisiin Liikenne- ja viestintävirastosta annetussa laissa ja sähköisen viestinnän palveluista annetussa laissa.

Kyberturvallisuuskeskukselle tulisi kansallisena koordinointikeskuksena hoidettavaksi uusia mainitussa asetuksessa säädettyjä erityisesti kansallisen kyberturvallisuusyhteisön rakentamiseen, koordinointiin ja osaamisyhteisön kansallisen tason yhteyspisteenä toimimiseen liittyviä tehtäviä. Osa tehtävistä olisi kokonaan uusia ja osa sellaisia, joita vastaavia tehtäviä Kyberturvallisuuskeskuksessa hoidetaan jo nykyisin.

Tiivistelmä

Liikenne- ja viestintäministeriö on käynnistänyt säädöshankkeen Liikenne- ja viestintäviraston kyberturvallisuuskeskuksen nimeämiseksi Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskuksen ja kansallisten koordinointikeskusten verkoston perustamisesta annetun asetuksen mukaiseksi kansalliseksi koordinointikeskukseksi.

Lähtökohdat

Euroopan komissio antoi 12.9.2018 ehdotuksen (COM(2018) 630 final) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi, jolla perustettaisiin Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskus ja kyberturvallisuuden kansallisten koordinointikeskusten verkosto. Asetuksella kehitetään EU:n kyberturvallisuuden koordinaatiota sekä yhteistyötä elinkeinoelämän, kyberturvallisuusalan tutkimusyhteisöjen ja hallitusten välillä.

Asetuksella perustetaan koordinaation ja yhteistyön kehittämiseksi Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskus ja kansallisten koordinointikeskusten verkosto, jonka muodostavat jäsenvaltioiden nimeämät kansalliset koordinointikeskukset. Kansalliset koordinointikeskukset kokoavat kansallisen tason kyberturvallisuuden sidosryhmistä yhteisön, josta tulee yhdessä EU –tason osaamiskeskuksen ja kansallisten koordinointikeskusten kanssa osa EU:n laajuista kyberturvallisuuden osaamisyhteisöä.

Lisätietoja

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.