Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 § i lagen om Transport- och kommunikationsverket och 304 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation

LVM036:00/2021 Lagstiftningsprojekt

Kommunikationsministeriet inleder förberedelserna för att utnämna Transport- och kommunikationsverkets Cybersäkerhetscenter till Finlands nationella samordningscentrum för cybersäkerhet. Den nya rollen stärker Cybersäkerhetscenters möjligheter att stödja det finländska informationssäkerhetsområdet.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer LVM036:00/2021

Ärendenummer VN/13297/2021

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid 12.5.2021 – 31.12.2021

Datum för tillsättande 11.5.2021

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Kunnandets, bildningens och innovationernas Finland

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om Transport- och kommunikationsverket och 304 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation
 • 1

  Under beredning

  Tillagd i sessionsperioden 19.8.2021
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  38/2021
  39/2021
 • 3

  Nuvarande nivå: Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 147/2021

Projektet skulle på nationell nivå genomföra utnämnandet av ett nationellt samordningscentrum i enlighet med förordningen om Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning (senare kompetenscentrum). Det nationella samordningscentret skulle fungera som en samordnings-, koordinations- och stödpunkt vars uppgifter definieras i relation till kompetenscentrumet på EU-nivå.

Ansvarig ministerLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

Ytterligare uppgifter

 • Budgetlag: genom lagförslaget påverkas statens inkomster eller anvisas anslag till syften som föreskrivs i lag.

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2021

Mål och resultat

Cybersäkerhetscenter får i egenskap av nationellt samordningscentrum nya i förordningen angivna uppgifter som hänför sig till att bilda och samordna en nationell gemenskap för cybersäkerhet och fungera som kontaktpunkt för kompetensgemenskapen på nationell nivå.

De nya uppgifterna stärker Cybersäkerhetscentralens roll när det gäller att stödja näringsverksamhet som baserar sig på cybersäkerhet i Finland. Cybersäkerhetscentret stöder uppkomsten av nya företag och byggandet av ett helt informationssäkerhetskluster i Finland.

Sammandrag

Kommunikationsministeriet inleder förberedelserna för att utnämna Transport- och kommunikationsverkets Cybersäkerhetscenter till Finlands nationella samordningscentrum för cybersäkerhet. Den nya rollen stärker Cybersäkerhetscenters möjligheter att stödja det finländska informationssäkerhetsområdet.

Utgångspunkter

Euroopan komissio antoi 12.9.2018 ehdotuksen (COM(2018) 630 final) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi, jolla perustettaisiin Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskus ja kyberturvallisuuden kansallisten koordinointikeskusten verkosto. Asetuksella kehitetään EU:n kyberturvallisuuden koordinaatiota sekä yhteistyötä elinkeinoelämän, kyberturvallisuusalan tutkimusyhteisöjen ja hallitusten välillä.

Asetuksella perustetaan koordinaation ja yhteistyön kehittämiseksi Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskus ja kansallisten koordinointikeskusten verkosto, jonka muodostavat jäsenvaltioiden nimeämät kansalliset koordinointikeskukset. Kansalliset koordinointikeskukset kokoavat kansallisen tason kyberturvallisuuden sidosryhmistä yhteisön, josta tulee yhdessä EU –tason osaamiskeskuksen ja kansallisten koordinointikeskusten kanssa osa EU:n laajuista kyberturvallisuuden osaamisyhteisöä.

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet

KM Beslut

KM Beslut