Hallituksen esitys vesiliikennelain (782/2019) muuttamisesta

LVM037:00/2020 Säädösvalmistelu

Vesiliikennelakia muutettaisiin vastaamaan uuden hallintolain sääntelyä julkisista kuulutuksista sekä lakia liikennejärjestelmästä ja maanteistä lauttaväylien merkitsemisen osalta. Lain valvontaa koskevaa sääntelyä täsmennettäisiin erävalvontaa koskevalla viittauksella. Vesikulkuneuvon omistajan tai haltijan vastuu rekisteröintirikkomuksista laajen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM037:00/2020

Asianumerot VN/14341/2020

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 9.6.2020 – 1.8.2021

Asettamispäivä 16.6.2020

Lainvalmistelu

HE laiksi vesiliikennelain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 19.1.2021
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 16/2021
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  15.4.2021
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 77/2021

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vesiliikennelakia niin, että se vastaisi uuden hallintolain sääntelyä julkisista kuulutuksista, lakia liikennejärjestelmästä ja maanteistä sekä Metsähallituksen erävalvonnasta annettua lakia. Esityksessä ehdotetaan myös muita, erityisesti turvallisuuden parantamiseen liittyviä muutoksia. Esityksen tavoitteena olisi lisätä vesiliikenteen turvallisuutta ja helpottaa lain valvontaa käytännössä.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

Lisätietoa

 • Annetaan eduskunnalle kiireellisenä: eduskunnan vastaus ennen eduskunnan istuntotaukoa.

Kevätistuntokauden 2021 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on päivittää ja tarkentaa vesiliikennelakia.

Tiivistelmä

Vesiliikennelakia muutettaisiin vastaamaan uuden hallintolain sääntelyä julkisista kuulutuksista sekä lakia liikennejärjestelmästä ja maanteistä lauttaväylien merkitsemisen osalta. Lain valvontaa koskevaa sääntelyä täsmennettäisiin erävalvontaa koskevalla viittauksella. Vesikulkuneuvon omistajan tai haltijan vastuu rekisteröintirikkomuksista laajen

Lähtökohdat

Vesiliikennelaki tuli voimaan 1.6.2020 Se hyväksyttiin kesäkuussa 2019. Laki ei vastaa 1.1.2020 voimaantulleen hallintolain sääntelyä julkisista kuulutuksista. Laista puuttuu väylänpidon vastuutaho lauttaväylien osalta ja viittaus erävalvojien oikeuteen valvoa valtion vesialueita. Merenkulun turvalaitteiden osalta ei ole otettu huomioon virtuaalisia turvalaitteita, jotka olisivat tarpeen esim. haastavissa jääolosuhteissa. Lakia on syytä myös täsmentää suhteessa merilakiin (aluksen kansallisuus), rekisteröintiin liittyvien velvoitteiden ja huvialusten pätevyysvaatimusten osalta ja tehdä siihen eräitä teknisluonteisia muutoksia sekä lisätä Traficomin määräyksenantovaltuuksia.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.