Mediapoliittinen ohjelma

Mediapoliittinen ohjelma: Suomalaisen median monimuotoisuuden varmistaminen

LVM052:00/2017 Kehittäminen

Ohjelman avulla haetaan keinoja suomalaisen median monimuotoisuuden ja toimintaedellytysten turvaamiseen. Hankkeessa luodaan säännöllinen tapa seurata suomalaisen median tilaa.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM052:00/2017

Asianumerot LVM/1570/13/2017

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu – 5.7.2018

Asettamispäivä 28.4.2017

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Sipilä

Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen

Kärkihankkeet Rakennetaan digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristö

Toimenpiteet Rakennetaan liikenteen digitaalisten palveluiden kasvuympäristö

Tavoitteet ja tuotokset

Hallitus linjasi puoliväliriihessä 28.4.2017, että se käynnistää mediapoliittisen ohjelman laatimisen. Oh-jelman on tarkoitus valmistua keväällä 2018.

Ohjelman lähtökohtana on ollut kansalaisen oikeus tietoon sekä journalististen sisältöjen tuottamisedellytykset ja saatavuus. Ohjelmassa pyritään löytämään keinoja suomalaisen median monimuotoisuuden varmistamiseksi.

Käytännössä demokratiankin kannalta tärkeän suomalaisen journalismin toimintaedellytyksiin liittyvä politiikka on hajautunut eri viranomaistahoille ja toimijoille. Hankkeessa mediapolitiikkaa tarkastellaan poikkihallinnollisesti ja -tieteellisesti kokonaisuutena. Myöskään laajemmin jaettua kuvaa alan tulevasta suunnasta ei ole pohdittu.

Hankkeessa luodaan samalla laajempi tietopohja ja kokonaiskuva suomalaisen median tilanteesta sekä ehdotus median tilan pitkäaikaisemmassa seurannassa käytettävistä mittareista. Tämä auttaa tulevien mahdollisimman teknologianeutraaleiden, uudistumista auttavien mediapoliittisten toimenpiteiden kehittämisessä ja suuntaamisessa.

Lähtökohdat

Vaikka erilaisten mediasisältöjen kulutus on kasvanut, kohtaa media-alaa tällä hetkellä monia haasteita. Niin kansainvälinen kilpailu, kulutustottumusten muutos kuin nopea teknologinen kehityskin asettavat paineita media-alalle. Media-alan rakenteet ovat tämän seurauksena muutoksessa. Raja-aidat toimialojen välillä muuttuvat ja kansainvälinen kilpailu on yhä kovempaa. Muiden toimialojen yritykset tulevat perinteiselle media-alan kentälle ja perinteiset mediatalot toimivat myös muilla aloilla. Muutos ja kestävien mallien löytäminen edellyttääkin toimialalta uudistumista.

Muutoksen vaikutukset journalismiin ovat vielä osin epäselviä. Monimuotoisella medialla on oleellinen rooli myös demokratian kannalta.Lisäksi journalismin luotettavuuden ja demokratian toimivuuden kannalta yhä merkittävämpää on valeuutisiin ja muun muassa informaatiokupliin liittyvä kehitys.

Hallitus linjasi puoliväliriihessä 28.4.2017, että se käynnistää mediapoliittisen ohjelman laatimisen. Ohjelman on tarkoitus valmistua kesään 2018 mennessä.

Lisätietoja