Hallituksen esitys laiksi laajakaistarakentamisen tuesta annetun lain muuttamisesta

LVM053:00/2021 Säädösvalmistelu

Kansallisella laajakaistatukiohjelmalla tuetaan nopeiden laajakaistayhteyksien rakentamista alueille, joille ne eivät rakennu markkinaehtoisesti. Tukiohjelmaan tehdään EU:n yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen edellyttämät muutokset, jotta se on jatkossakin EU:n valtiontukisääntöjen mukainen. Muutokset liittyvät tukikelpoisten investointien edellytyksiin

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM053:00/2021

Asianumerot VN/21362/2021

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 27.8.2021 – 31.12.2021

Asettamispäivä 14.9.2021

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Elinvoimainen Suomi

Lainvalmistelu

HE laiksi laajakaistarakentamisen tuesta annetun lain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 31.8.2021
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 42/2021
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  21.10.2021
 • 4

  Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 169/2021

Kansallisella laajakaistatukiohjelmalla tuetaan nopeiden laajakaistayhteyksien rakentamista alueille, joille ne eivät rakennu markkinaehtoisesti. Tukiohjelmaan tehdään EU:n yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen edellyttämät muutokset, jotta se on jatkossakin EU:n valtiontukisääntöjen mukainen. Muutokset liittyvät tukikelpoisten investointien edellytyksiin, tuen ehtoihin ja tukiprosessiin.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

YhteyshenkilöHeidi Mäntylä, liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätietoa

 • Budjettilaki: lakiesityksellä vaikutetaan valtiolle kertyviin tuloihin tai sidotaan määrärahoja laissa säädettyyn tarkoitukseen.

 • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

Syysistuntokauden 2021 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tarkoituksena on tehdä laajakaistarakentamisen tuesta annettuun lakiin (1262/2020) ja sen nojalla annettuun valtioneuvoston asetukseen (203/2021) muutokset, jotka johtuvat EU:n yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 3.8.2021 voimaan tulleista muutoksista.

Tiivistelmä

Kansallisella laajakaistatukiohjelmalla tuetaan nopeiden laajakaistayhteyksien rakentamista alueille, joille ne eivät rakennu markkinaehtoisesti. Tukiohjelmaan tehdään EU:n yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen edellyttämät muutokset, jotta se on jatkossakin EU:n valtiontukisääntöjen mukainen. Muutokset liittyvät tukikelpoisten investointien edellytyksiin

Lähtökohdat

Laki laajakaistarakentamisen tuesta tuli voimaan 1.1.2021. Tukiohjelmalla tuetaan nopeiden laajakaistayhteyksien rakentamista alueille, joille ne eivät rakennu markkinaehtoisesti. Tukiohjelmaan varattiin vuoden 2021 budjetista 5 miljoonaa euroa. Lisäksi Suomi on hakenut EU:n elpymisvälineestä laajakaistan tukemiseen 50 miljoonaa euroa, jolla täydennettäisiin kansallista laajakaistatukiohjelmaa.

Tukiohjelmaan sovelletaan EU:n yleistä ryhmäpoikkeusasetusta (EU) 651/2014, jossa säädetään mm. laajakaistainfrastruktuurin tukemista koskevista edellytyksistä. Euroopan komissio on 3.8.2021 voimaan tulleella asetuksellaan (EU) 1237/2021 tehnyt muutoksia ryhmäpoikkeusasetukseen. Aiemman asetuksen aikana hyväksytyt tukiohjelmat on saatettava vastaamaan muuttuneita sääntöjä kuuden kuukauden kuluessa muutosten voimaan tulosta, jotta tukiohjelmat katsotaan edelleen EU:n valtiontukisääntöjen mukaisiksi. Näin ollen kansalliseen laajakaistatukilakiin ja sen nojalla annettuun valtioneuvoston asetukseen on tehtävä ryhmäpoikkeusasetuksesta johtuvat muutokset.

Muutokset liittyvät tukikelpoisten investointien edellytyksiin, tuen ehtoihin ja tukiprosessiin.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.