Suomen ja Ruotsin välisen taksiliikennesopimuksen (SopS 11/2014) muuttaminen

LVM054:00/2018 Säädösvalmistelu

Sopimuksen muutoksen taustalla on 1 päivänä heinäkuuta 2018 voimaan tulleet, taksiliikenteen harjoittamista koskevat säädösmuutokset. Muutos saattaisi sopimuksen vastaamaan Suomen kansallista sääntelyä. Lisäksi muutetaan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annettua lakia (559/2012).

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM054:00/2018

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

HE laiksi Suomen ja Ruotsin välisen taksiliikennesopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä sopimuksen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 19.1.2021
 • 2

  Meneillään oleva vaihe: Arvioitu esittelyviikko

  4/2022
 • 3

  Annettu eduskunnalle

 • 4

  Säädös hyväksytty

Sopimus saatettaisiin vastaamaan 1.7.2018 voimaantulleita taksiliikenteen harjoittamista koskevia kansallisia säädösmuutoksia.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

Syysistuntokauden 2021 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Taksisopimuksen muuttaminen ja kansallisten säädösmuutosten valmistelu

Tiivistelmä

Sopimuksen muutoksen taustalla on 1 päivänä heinäkuuta 2018 voimaan tulleet, taksiliikenteen harjoittamista koskevat säädösmuutokset. Muutos saattaisi sopimuksen vastaamaan Suomen kansallista sääntelyä. Lisäksi muutetaan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annettua lakia (559/2012).

Lähtökohdat

Suomen ja Ruotsin välinen taksiliikennesopimus ajantasaistetaan vastaamaan kansallisia lainsäädäntömuutoksia (laki liikenteen palveluista)