Matalalentoverkoston valmistelun ohjausryhmä

LVM081:00/2020 Toimielin

Matalalentoverkostossa on kyse satelliittipaikannukseen perustuvasta reittiverkostosta sekä mittarilähestymismenetelmistä, jotka mahdollistaisivat tehokkaan lentotoiminnan myös näkösääolosuhteita huonommissa sääolosuhteissa.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM081:00/2020

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 16.6.2020 – 30.9.2021

Asettamispäivä 16.6.2020

Toimielimen tyyppi Ohjausryhmä

Tavoitteet ja tuotokset

Työryhmän valmistelemassa selvityksessä tuotetaan tarvittavaa tietoa matalalentoverkoston toteuttamistavoista ja rahoitusmalleista, jotta mahdollisen kansallisen toteutusratkaisun valmistelussa olisi käytössä riittävästi tietoa.

Selvitettäviä asioita matalalentoverkoston konseptin määrittelyn lisäksi ovat erityisesti turvallisuusvaikutusten arviointi, rahoitusmallien vertailu sekä käyttäjäryhmien määrittely. Konseptien käyttäjien määrittelyssä yhtenä keskeisenä asiana tarkasteltaisiin mm. sitä, mahdollistettaisiinko verkosto vain viranomaiskäyttöön vai olisiko se kaikkien ilmatilakäyttäjien hyödynnettävissä. Selvityshankeen on tarkoitus hyödyntää myös saatavilla olevaa tietoa Euroopan unioissa toteutetuista matalalentoverkostoratkaisuista ja sitä koskevasta sääntelystä.

Tiivistelmä

Matalalentoverkostossa on kyse satelliittipaikannukseen perustuvasta reittiverkostosta sekä mittarilähestymismenetelmistä, jotka mahdollistaisivat tehokkaan lentotoiminnan myös näkösääolosuhteita huonommissa sääolosuhteissa.

Lähtökohdat

Liikenne- ja viestintäministeriö järjesti joulukuussa 2018 keskustelutilaisuuden ilmailun matalalentoverkoston perustamisesta Suomeen. Matalalentoverkostossa on kyse satelliittipaikannukseen perustuvasta reittiverkostosta sekä mittarilähestymismenetelmistä, jotka mahdollistaisivat tehokkaan lentotoiminnan myös näkösääolosuhteita huonommissa sääolosuhteissa. Keskustelu pohjautui Vartiolentolaivueen, Maavoimien esikunnan ja FinnHEMS Oy:n toukokuussa 2018 tekemään esitykseen Liikenteen turvallisuusvirastolle (nykyisin Liikenne- ja viestintävirasto).

Vuonna 2019 määriteltiin Air Navigation Services Finland Oy:n (ANS Finland) johdolla matalalentoverkostoa ja sen hyötyjä ja tarvetta. Määrittelyyn osallistuivat puolustusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, Ilmavoimat, Liikenne- ja viestintävirasto, Maavoimat, Rajavartiolaitos, FinnHEMS Oy ja ANS Finland.

Määrittelyn pohjalta on ilmennyt tarve käynnistää suunnitteluvaihetta koskeva selvitys, jossa määritellään matalalentoverkoston konsepti ja sen turvallisuusvaikutusten arviointi. Selvitystä tekevään työryhmään osallistuvat edustajat tahoista, jotka ovat olleet mukana aiemmassa määrittelyssä. Kukin organisaatio kattaa selvityksestä sille aiheutuvat resurssikustannukset.

Selvitystyötä ohjaa LVM:n asettama ohjausryhmä. Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata matalalentoverkoston konseptia määrittelevää selvityshanketta ja tukea sen etenemistä sekä varmistaa, että hanke tuottaa tarvittavaa tietoa päätöksenteon tueksi. Ohjausryhmä hyväksyy selvityshankkeen tarkennetun projektisuunnitelman ja varmistaa hankkeen resurssit. Ohjausryhmä huolehtii riittävästä vuorovaikutuksesta sidosryhmien kanssa sekä päättää selvityshankkeen tiedottamisesta ja tulosten esittelystä. Työryhmä raportoi säännöllisesti ohjausryhmälle selvityksen etenemisestä. Lisäksi ohjausryhmä kuulee tarpeen mukaan muita asiantuntijoita.