Kansallinen digitaalinen kirjasto -hankkeen ohjausryhmä

OKM050:00/2014 Kehittäminen

Ohjausryhmän tehtävät ja organisointi

Kansallinen digitaalinen kirjasto -ohjausryhmän tehtävänä on:

1. KDK-PAS-ratkaisun kehittämisen linjaaminen sekä Finna-asiakasliittymän ja muiden merkittävien kirjasto-, arkisto- ja museosektoreiden digitaalisten palveluiden seuraaminen ja niiden kehittämistarpeiden tunnistaminen;
2. kirjasto-, arkisto- ja museosektoreiden keskeisten tietojärjestelmä- ja tietoarkkitehtuurien yhteentoimivuuden edistäminen;
3. digitaalisten kulttuuriperintö- ja kirjastotietovarantojen luontia, hallintaa, hyödyntämistä ja säilymistä parantavien toimintamallien ja välineiden kehittäminen ja niihin liittyvän osaamisen vahvistaminen; ja
4. digitaalisen informaatio- ja palveluyhteiskunnan keskeisten muutosvoimien ja kehityssuuntien tunnistaminen ja hyödyntäminen kirjasto- ja kulttuuriperintösektoreilla.

Puheenjohtaja
Kulttuuriasiainneuvos Minna Karvonen, opetus- ja kulttuuriministeriö

Varapuheenjohtaja
Ylitarkastaja Anne Luoto-Halvari, opetus- ja ...

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OKM050:00/2014

Asianumerot OKM/27/040/2014

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.5.2014 – 31.12.2017

Asettamispäivä 11.4.2014

Tavoitteet ja tuotokset

Kansallinen digitaalinen kirjasto -hankkeen tavoitteet

Kansallinen digitaalinen kirjasto -hankkeen tavoitteena on edistää digitaalisten kulttuuriperintö- ja kirjastoaineistojen vaikuttavuutta yhteiskunnan eri sektoreilla kehittämällä niiden luontia, hallintaa, hyödyntämistä ja säilymistä koskevia palveluita ja toimintamalleja sekä vahvistamalla tietojen ja järjestelmien yhteentoimivuutta.
Kansallisen digitaalisen kirjaston Finna-asiakasliittymä on jatkuvasti kehitettävä ja laajeneva palvelu, joka tuo kirjastojen, arkistojen ja museoiden digitaaliset aineistot ja palvelut helposti saataville, edistää tiedon avointa saatavuutta ja mahdollistaa laajalle organisaatiojoukolle erillisistä käyttöliittymistä luopumisen.
Kansallisen digitaalisen kirjaston pitkäaikaissäilytysratkaisu (KDK-PAS) muodostaa yhdessä Tutkimuksen tietoaineistot -hankkeessa kehitetyn TTA/ATT-PAS:in kanssa toimialatasoisen kokonaisuuden digitaalisille kulttuuriperintöaineistoille ja tutkimuksen tietoaineistoille. KDK-PAS-ratkaisun ensimmäisen vaiheen tuloksena on valmistunut digitaalisen kulttuuriperintöaineistojen säilytyspalvelu. Palvelun käyttöönoton rinnalla toteutetaan 2014-2017 PAS-ratkaisun toinen vaihe, jolla taataan aineistojen ymmärrettävyyden säilyminen ja se, että aineistoja voidaan tarkastella nykyaikaisilla ohjelmistoilla myös tulevaisuudessa.
Opetus- ja kulttuuriministeriön vastuulla on kehittää, suunnitella ja ylläpitää julkisen hallinnon ydintoiminnan ja palveluiden kehittämiseen liittyviä yhteisiä arkkitehtuurilinjauksia ja -kuvauksia "koulutus, tiede ja kulttuuri" -kohdealueella. KDK-hankkeessa ylläpidetään Finna ja KDK-PAS -arkkitehtuureja sekä kehitetään kirjasto-, arkisto- ja museo -osa-alueella sektorikohtaisia ja sektoreita yhdistäviä arkkitehtuurikokonaisuuksia.
Kansallinen digitaalinen kirjasto hanketta -toteutetaan yhteistyössä Avoimen tieteen ja tutkimuksen hankkeen (ATT) kanssa. KDK- ja ATT-PAS-yhteistyön lisäksi KDK-hankkeessa edistetään tietoaineistojen keräämistä ja avaamista tieteen käyttöön.
KDK-hankkeen toteuttamista varten opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa ohjausryhmän.

Tiivistelmä

Ohjausryhmän tehtävät ja organisointi

Kansallinen digitaalinen kirjasto -ohjausryhmän tehtävänä on:

1. KDK-PAS-ratkaisun kehittämisen linjaaminen sekä Finna-asiakasliittymän ja muiden merkittävien kirjasto-, arkisto- ja museosektoreiden digitaalisten palveluiden seuraaminen ja niiden kehittämistarpeiden tunnistaminen;
2. kirjasto-, arkisto- ja museosektoreiden keskeisten tietojärjestelmä- ja tietoarkkitehtuurien yhteentoimivuuden edistäminen;
3. digitaalisten kulttuuriperintö- ja kirjastotietovarantojen luontia, hallintaa, hyödyntämistä ja säilymistä parantavien toimintamallien ja välineiden kehittäminen ja niihin liittyvän osaamisen vahvistaminen; ja
4. digitaalisen informaatio- ja palveluyhteiskunnan keskeisten muutosvoimien ja kehityssuuntien tunnistaminen ja hyödyntäminen kirjasto- ja kulttuuriperintösektoreilla.

Puheenjohtaja
Kulttuuriasiainneuvos Minna Karvonen, opetus- ja kulttuuriministeriö

Varapuheenjohtaja
Ylitarkastaja Anne Luoto-Halvari, opetus- ja kulttuuriministeriö

Jäsenet
Kulttuuriasiainneuvos Leena Aaltonen, opetus- ja kulttuuriministeriö
Johtaja Jouni Aspi, Oulun yliopisto, Eläinmuseo
Johtaja Pirjo-Leena Forsström, Tieteen tietotekniikan keskus CSC
Opetusneuvos Juha Haataja, opetus- ja kulttuuriministeriö
Johtaja Vesa Hongisto, Museovirasto
Johtaja Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto
Arkistoneuvos Jaana Kilkki, Kansalliskirjasto
Tietopalvelupäällikkö Mari Kleemola, Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
Apulaisjohtaja Mikko Kuutti, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti
Kirjastopäällikkö Jussi Kärki, Satakunnan ammattikorkeakoulu
Pääsihteeri Kimmo Levä, Suomen museoliitto
Arkistonjohtaja Kristiina Linnovaraa, Svenska Litteratursällskapet i Finland
Arkistonjohtaja Jarmo Luoma-aho, Suomen elinkeinoelämän keskusarkisto
Palvelujohtaja Ulla-Maija Maunu, Turun kaupunginkirjasto
Kirjastonjohtaja Minna Niemi-Grundström, Tampereen yliopiston kirjasto
Kokoelmahallintojohtaja Riitta Ojanperä, Kansallisgalleria
Kokoelmapäällikkö Marjut Puominen, Näkövammaisten kirjasto
Esimies Janne Ranta, Yleisradio
Päätoimittaja Matti Sarmela, Yleisten kirjastojen keskuskirjasto
Suunnittelija Elisa Stenvall, Kotimaisten kielten keskus
Neuvotteleva virkamies Mikael Vakkari, valtiovarainministeriö
Hallitusneuvos Jorma Waldén, opetus- ja kulttuuriministeriö

Pysyvät asiantuntijat
Erityisasiantuntija Juha Hakala, Kansalliskirjasto
Kehityspäällikkö Kimmo Koivunen, Tieteen tietotekniikan keskus CSC
Kulttuuriasianneuvos Laura Mäkelä, opetus- ja kulttuuriministeriö
Ylitarkastaja Sami Niinimäki, opetus- ja kulttuuriministeriö
Kulttuuriasianneuvos Päivi Salonen, opetus- ja kulttuuriministeriö

Kansallinen digitaalinen kirjasto -ohjausryhmä asettaa alaisuuteensa KDK-PAS- yhteistyöryhmän. Ohjausryhmä voi tarvittaessa perustaa muita työryhmiä sekä teettää selvityksiä ja kuulla asiantuntijoita. Ohjausryhmä nimittää itselleen sihteerin.
Kansallinen digitaalinen kirjasto -hankkeeen ja Avoimen tieteen ja tutkimuksen hankkeen (ATT) yhteistyöalueet ovat erityisesti PAS-ratkaisujen kehittäminen sekä yhteiset työmuodot, kuten työryhmät, työpajat ja selvitykset.
Työ tehdään virkatyönä. Matkakustannukset korvataan valtion matkustussäännön mukaisesti. Kokouspalkkioita ja päivärahoja ei makseta.
Ohjausryhmä voi tehdä opetus- ja kulttuuriministeriötä sitovia tilauksia tai muita sopimuksia, kuten konsulttitoimeksiantoja, toimitilojen vuokraamista, materiaalihankintoja tai julkaisuja ilman opetus- ja kulttuuriministeriön erillistä hyväksymistä. Palkkauksista ja palkkioista on tehtävä erikseen asianmukaiset opetus- ja kulttuuriministeriön päätökset.
Lähtökohdat

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti Kansallinen digitaalinen kirjasto -hankkeen vuonna 2008. Hankkeen toinen vaihe päättyi vuoden 2013 lopussa. Kansallisesta digitaalisesta kirjastosta on kasvanut merkittävä tietovaranto- ja palvelukokonaisuus, toimintamalli ja osaamiskeskittymä. Opetus- ja kulttuuriministeriö jatkaa Kansallinen digitaalinen kirjasto -kokonaisuuden toteuttamista ja asettaa sille ohjausryhmän vuosille 2014-2016.
Kansallinen digitaalinen kirjasto (KDK) toteuttaa hallitusohjelman kirjauksia julkisten tietovarantojen avaamisesta ja hyödyntämisestä, kansallisen tutkimusinfrastruktuuripolitiikan edistämisestä, kirjastojen, museoiden ja julkisten taidelaitosten digitoitujen aineistojen avaamisesta kansalaisten vapaaseen käyttöön sekä kirjastojen kehittämisestä vastaamaan tietoyhteiskunnan haasteisiin. Hanke on kirjattu toimenpiteenä Valtioneuvoston periaatepäätökseen julkisen sektorin digitaalisten tietoaineistojen saatavuuden parantamisesta ja uudelleenkäytön edistämisestä. Kansallisen digitaalisen kirjaston Finna-asiakasliittymä sekä pikäaikaissäilytysratkaisujen kokonaisuus KDK ja TTA-PAS on valittu kansallisiksi tutkimusinfrastruktuureiksi Suomen tutkimusinfrastruktuurien tiekartalle 2014-2020.
EU:n digitaalistrategiassa, Euroopan komission tiedonannoissa ja suosituksissa sekä Euroopan unionin neuvoston päätelmissä tehdyt linjaukset digitaalisista kulttuuriaineistoista ja tutkimuksen tietoaineistoista sekä niihin sisältyvät, jäsenvaltioita koskevat kehoitukset toimenpiteisiin on otettu huomioon hankkeen tavoitteiden ja painopisteiden määrittelyssä.