Kuluttajaluottoja koskevan lainsäädännön tarkistaminen

OM085:00/2020 Säädösvalmistelu

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän pysyvien muutosten tekemiseksi kuluttajaluottoja koskevaan sääntelyyn.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OM085:00/2020

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.8.2021 – 28.2.2022

Asettamispäivä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Turvallinen oikeusvaltio Suomi

Tavoite Demokratia, osallisuus ja luottamus yhteiskunnan instituutioihin vahvistuvat

Keino Estetään ylivelkaantumista ja tehostetaan velkaneuvontaa

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Sofia Aspelund, Lainsäädäntöneuvos
puh. +358 295 150 554
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Työryhmän tarkoituksena on valmistella ehdotus pysyvän korkokaton asettamiseksi myös ennen 1.9.2019 tehdyille jatkuvaa luottoa koskeville sopimuksille siltä osin kuin kyse on lain voimaantulon jälkeen tehtävistä uusista nostoista. Samassa yhteydessä on selvitettävä, olisiko myös luottokustannuskaton soveltaminen näihin luottoihin kohtuudella mahdollista.

Työryhmän on myös tarkoitus selvittää mahdollisuuksia pysyvästi alentaa korkokattoa.

Lisäksi tarkoituksena on valmistella pysyvää sääntelyä ennen muuta kuluttajaluottojen markkinoinnista sekä laajentaa velvollisuus todentaa luotonhakijan henkilöllisyys koskemaan mahdollisuuksien mukaan kaikkia kuluttajaluottosopimuksia sekä verkkokauppojen laskutuspalveluja.

Tiivistelmä

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän pysyvien muutosten tekemiseksi kuluttajaluottoja koskevaan sääntelyyn.

Lähtökohdat

Kuluttajaluottojen pysyvä hintasääntely, joka koostuu 20 %:n korkokatosta ja erillisestä luottokustannuskatosta, tuli voimaan 1.9.2019. Sääntelyn ulkopuolelle jätettiin ennen sen voimaantuloa tehdyt sopimukset. Tätä vanhaa luottokantaa voidaan pitää erityisen ongelmallisena, sillä näissä luotoissa luoton korot saattavat olla yli 100 prosenttia.

Hallitus on puoliväli- ja kehysriihessä 29.4.2021 linjannut, että markkinoinnin rajoittamista arvioidaan kuluttajaluottosääntelyn kokonaistarkastelun yhteydessä. Samassa yhteydessä on arvioitava kuluttajaluottojen enimmäiskoron mahdollista pysyvää madaltamista.

Myös eduskunta on edellyttänyt (EV 212/2020 vp), että valtioneuvosto arvioi huolellisesti kattavaan analyysiin ja kansainväliseen vertailuun pohjautuen, onko kuluttajaluottosääntelyä muutettava pysyvästi. Tässä arvioinnissa on erityisesti tarkasteltava tehokasta seuraamussääntelyä ja vanhojen, korkeakorkoisten luottojen saamista maltillisemman korkotason turvaavan sääntelyn piiriin. Eduskunta on niin ikään edellyttänyt, että valtioneuvosto valmistelee kuluttajaluottoja koskevan mainonnan ja suoramarkkinoinnin hillitsemisestä pysyvää lainsäädäntöä (EV 69/2020 vp, 5. lausuma).

Kuluttajansuojalaissa (38/1978) edellytetään, että luotonantaja todentaa ennen kuluttajaluottosopimuksen tekemistä luottoa hakevan henkilöllisyyden huolellisesti. Jos henkilöllisyys todennetaan sähköisesti, luotonantajan on käytettävä vahvaa sähköistä tunnistamista. Säännös ei koske hyödykesidonnaisia kertaluottoja eikä verkkokauppojen laskutuspalveluja. On noussut esille tarve harkita henkilöllisyyden todentamisvelvollisuuden laajentamista koskemaan kaikkia kuluttajaluottoja sekä verkkokauppojen laskutuspalveluja.