Hallituksen esitys yhteistoimintalaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

TEM041:00/2018 Säädösvalmistelu

Selvityshenkilöt: selvitys 5.11.2018. Työryhmä 20.12.2018: arvio tilasta ja tavoitteista sekä suuntaviivoista 14.6.2019, väliraportti 23.8.2019, esitys HE-muodossa 31.5.2020, jatkoaika -30.9.2020. Lausunnolla 19.11.2020-15.1.2021, arviointineuvosto 1.7-7.9.2021, HE 159/2021, EV 219/2021, vahvistus 30.12.2021, nrot 1333-1368/2021, voimaan 1.1.2022.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero TEM041:00/2018

Asianumerot VN/7350/2019

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 4.5.2018 – 30.12.2021

Asettamispäivä 4.5.2018

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi

Tavoite Sopimisella vakautta ja luottamusta työmarkkinoille

Lainvalmistelu

HE yhteistoimintalaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Eduskunnan vastaus EV 219/2021

Yhteistoimintalaki uudistetaan kokonaisuudessaan. Uudistuksen tarkoituksena olisi kehittää työpaikoille toimintakulttuuria, jossa työnantaja ja henkilöstö toimisivat yhteistyön hengessä toistensa oikeuksia ja velvollisuuksia kunnioittaen ja ottamalla samalla huomioon sekä yrityksen tai toimipaikan että työntekijöiden edut. Lailla kehitettäisiin henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia yrityksen päätöksenteossa silloin kun se koskee heidän työtään, työolojaan ja asemaansa yrityksessä. Lailla turvattaisiin myös riittävä ja oikea-aikainen tiedonkulku työnantajan ja henkilöstön välillä.

VastuuministeriTyöministeri Haatainen

Syysistuntokauden 2021 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Elli Nieminen, erityisasiantuntija
[email protected]

Yhteyshenkilö
Nico Steiner, hallitusneuvos
puh. +358 29 504 9001
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Työllisyyspaketin täydennykset kevään 2018 kehysriihessä:
"Hallitus päätti asettaa selvityshenkilön tai -henkilöt arvioimaan yhteistoimintalain toimivuutta. Arvioinnin kohteena olisivat mm. yhteistoimintamenettelyn kohteena olevat asiaryhmät ja irtisanomismenettelyt yhteistoiminta-asioina. Selvitystyön on tarkoitus valmistua syksyllä 2018."

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 4.5.2018 johtaja Katarina Murron ja oikeustieteen kandidaatti Rauno Vanhasen selvittämään yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain toimivuutta. Työsuhteen päättämiseen liittyvien neuvottelujen ja muiden neuvottelujen osalta tuli erikseen ottaa kantaa mm. henkilöstön tiedonsaantioikeuksiin, yhteistoimintaneuvotteluja koskevien menettelytapasäännösten tarkoituksenmukaisuuteen ja seuraamusjärjestelmän ajantasaisuuteen. Lisäksi selvityksen piiriin kuuluivat tuotannollisten ja taloudellisten irtisanomisperusteiden toimivuus ja suhde individuaaliperusteisiin irtisanomisperusteisiin.

Selvityshenkilöt laativat myös ehdotuksen yt-lain muutostarpeista marraskuuhun 2018 mennessä.
Selvityksessä tuli erityisesti ottaa kanta seuraaviin kysymyksiin:
- ovatko lain soveltamisala ja soveltamisalarajaukset tarkoituksenmukaisia?
- minkälaisia asioita yhteistoimintamenettelyn piiriin tulisi sisällyttää ja minkälaisia menettelytapoja pitäisi soveltaa erityyppisiä asioita käsiteltäessä sekä
- tulisiko työsuhteen päättämiseen liittyvät neuvottelut säilyttää yhteistoimintalain piiriin kuuluvina asioina vai siirtää osaksi muuta lainsäädäntöä?

Tiivistelmä

Selvityshenkilöt: selvitys 5.11.2018. Työryhmä 20.12.2018: arvio tilasta ja tavoitteista sekä suuntaviivoista 14.6.2019, väliraportti 23.8.2019, esitys HE-muodossa 31.5.2020, jatkoaika -30.9.2020. Lausunnolla 19.11.2020-15.1.2021, arviointineuvosto 1.7-7.9.2021, HE 159/2021, EV 219/2021, vahvistus 30.12.2021, nrot 1333-1368/2021, voimaan 1.1.2022.

Lähtökohdat

Selvityshenkilöiden selvitys (ks. linkki) on luovutettu 5.11.2018.

TEM:n 20.12.2019 asettaman työryhmän tehtävänä on selvittää, vastaako voimassa oleva yhteistoimintalaki työelämän nykyisiä ja odotettavissa olevia tarpeita sekä tehdä ehdotukset lainsäädäntömuutoksiksi. Työssään sen tulee arvioida keinoja, joilla voidaan saavuttaa tavoitteet aidosta, luottamukseen perustuvasta ja työyhteisön kaikkia osapuolia hyödyttävästä yhteistoiminnasta työpaikoilla.

Lisätietoja

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.