Hallituksen esitys laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi sekä laiksi sosiaalisista yrityksistä annetun lain kumoamisesta (Palkkatuen uudistaminen)

TEM074:00/2019 Säädösvalmistelu

Pääministeri Marinin hallitusohjelmassa oli useita linjauksia koskien palkkatuen kehittämistä. Tarkoituksena oli toteuttaa kokonaisuudistus, jossa huomioitaisiin hallitusohjelmassa asetettuja tavoitteita. Valmistelun aikana käytiin lävitse nykyinen palkkatukisääntely ja siihen liittyvät uudistamistarpeet.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero TEM074:00/2019

Asianumerot VN/1258/2021

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 7.4.2021 – 23.3.2023

Asettamispäivä 7.4.2021

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi

Tavoite Aktiivisilla toimilla kohti korkeaa työllisyyttä

Lainvalmistelu

HE laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi sekä sosiaalisista yrityksistä annetun lain kumoamisesta (palkkatuen uudistaminen)

Eduskunnan vastaus EV 288/2022

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain palkkatukea koskevia säännöksiä. Tavoitteena on lisätä merkittävästi palkkatuen käyttöä yrityksissä ja sitä kautta edistää työttömien työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Tässä tarkoituksessa palkkatukijärjestelmää yksinkertaistetaan ja vähennetään työnantajiin kohdistuvaa byrokratiaa. Nykyinen kolmannen sektorin palkkatuki uudistetaan tukemaan avoimille työmarkkinoille siirtymistä sitomalla siihen vahva yksilöllinen tuki, työkyvyn kartoitus ja muut palvelut tarkoituksenmukaiseksi ja yksilölliseksi kokonaisuudeksi.

VastuuministeriTyöministeri Haatainen

YhteyshenkilöVille Heinonen, työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätietoa

  • Budjettilaki: lakiesityksellä vaikutetaan valtiolle kertyviin tuloihin tai sidotaan määrärahoja laissa säädettyyn tarkoitukseen.

  • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

Syysistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Ville Heinonen, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 047 047
[email protected]

Yhteyshenkilö
Tarja Krakau, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 047 308
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hallituksen esityksen tavoitteena oli edistää heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä ja lisätä palkkatuen käyttöä erityisesti yrityksissä. Palkkatukisääntelyä yksinkertaistettiin. Tavoitteena on, että työnantaja pystyisi ennakoimaan nykyistä paremmin, millä ehdoin ja kuinka paljon tukea työllistämiseen voisi saada. Lisäksi tavoitteena on, että myöntö- ja maksatusprosessi olisi aiempaa nopeampi. Näin palkkatuki houkuttelisi työnantajia, erityisesti yrityksiä, palkkaamaan työttömiä työnhakijoita palkkatuella nykyistä enemmän.

Tiivistelmä

Pääministeri Marinin hallitusohjelmassa oli useita linjauksia koskien palkkatuen kehittämistä. Tarkoituksena oli toteuttaa kokonaisuudistus, jossa huomioitaisiin hallitusohjelmassa asetettuja tavoitteita. Valmistelun aikana käytiin lävitse nykyinen palkkatukisääntely ja siihen liittyvät uudistamistarpeet.

Lähtökohdat

Tavoitteena oli lisätä merkittävästi palkkatuen käyttöä yrityksissä ja yksinkertaistaa palkkatukea vähentämällä työnantajabyrokratiaa. Lisäksi hallituksen tavoitteena on nostaa vaikeasti työllistyvien osatyökykyisten, vammaisten, pitkäaikaistyöttömien ja maahanmuuttajien palkkatuen enimmäismäärää.

Kokonaisuuden osana oli tarkoitus uudistaa kolmannen sektorin palkkatuki. Tavoitteena on, että nykyiseen kolmannen sektorin palkkatukeen kytketään vahva yksilöllinen tuki, työkyvyn kartoitus ja muut palvelut siten, että mallista tulisi uusi tuki avoimille työmarkkinoille siirtymiseen. Valmistelussa otettiin huomioon muut uudistukset työllisyyden edistämiseksi.

Osana valmistelua selvitettiin mahdollisuus subjektiiviseen palkkatukeen ikääntyneille tai pitkään työttömänä olleille.

Lisätietoja

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.