RP med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

TEM074:00/2019 Lagstiftningsprojekt

Pääministeri Marinin hallitusohjelmassa oli useita linjauksia koskien palkkatuen kehittämistä. Tarkoituksena oli toteuttaa kokonaisuudistus, jossa huomioitaisiin hallitusohjelmassa asetettuja tavoitteita. Valmistelun aikana käytiin lävitse nykyinen palkkatukisääntely ja siihen liittyvät uudistamistarpeet.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer TEM074:00/2019

Ärendenummer VN/1258/2021

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 7.4.2021 – 23.3.2023

Datum för tillsättande 7.4.2021

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Ett Finland där förtroende och en jämlik arbetsmarknad råder

Tavoite Mot en hög sysselsättningsnivå genom aktiva åtgärder

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice och lagar som har samband med den samt upphävande av lagen om sociala företag (reform av lönesubventionen)

Riksdagens svar EV 288/2022

I propositionen föreslås det att bestämmelserna om lönesubvention ändras i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice. Målet är att användningen av lönesubvention i företag ska öka betydligt i syfte att främja arbetslösas sysselsättning på den öppna arbetsmarknaden. I detta syfte föreslås systemet med lönesubvention förenklas och den administrativa bördan för arbetsgivarna minskas. Den nuvarande lönesubventionen inom tredje sektorn reformeras så att den utgör ett stöd för övergången till den öppna arbetsmarknaden genom man till den knyter ett starkt individuellt stöd, en kartläggning av arbetsförmågan och andra tjänster, så att det blir en ändamålsenlig och individuell helhet.

Ansvarig ministerArbetsminister Haatainen

KontaktpersonVille Heinonen, arbets- och näringsministeriet

Ytterligare uppgifter

  • Budgetlag: genom lagförslaget påverkas statens inkomster eller anvisas anslag till syften som föreskrivs i lag.

  • Behandling: Delegationen för kommunal ekonomi och förvaltning

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2022

Kontaktperson
Ville Heinonen, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 047 047
[email protected]

Kontaktperson
Tarja Krakau, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 047 308
[email protected]

Mål och resultat

Hallituksen esityksen tavoitteena oli edistää heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä ja lisätä palkkatuen käyttöä erityisesti yrityksissä. Palkkatukisääntelyä yksinkertaistettiin. Tavoitteena on, että työnantaja pystyisi ennakoimaan nykyistä paremmin, millä ehdoin ja kuinka paljon tukea työllistämiseen voisi saada. Lisäksi tavoitteena on, että myöntö- ja maksatusprosessi olisi aiempaa nopeampi. Näin palkkatuki houkuttelisi työnantajia, erityisesti yrityksiä, palkkaamaan työttömiä työnhakijoita palkkatuella nykyistä enemmän.

Sammandrag

Pääministeri Marinin hallitusohjelmassa oli useita linjauksia koskien palkkatuen kehittämistä. Tarkoituksena oli toteuttaa kokonaisuudistus, jossa huomioitaisiin hallitusohjelmassa asetettuja tavoitteita. Valmistelun aikana käytiin lävitse nykyinen palkkatukisääntely ja siihen liittyvät uudistamistarpeet.

Utgångspunkter

Tavoitteena oli lisätä merkittävästi palkkatuen käyttöä yrityksissä ja yksinkertaistaa palkkatukea vähentämällä työnantajabyrokratiaa. Lisäksi hallituksen tavoitteena on nostaa vaikeasti työllistyvien osatyökykyisten, vammaisten, pitkäaikaistyöttömien ja maahanmuuttajien palkkatuen enimmäismäärää.

Kokonaisuuden osana oli tarkoitus uudistaa kolmannen sektorin palkkatuki. Tavoitteena on, että nykyiseen kolmannen sektorin palkkatukeen kytketään vahva yksilöllinen tuki, työkyvyn kartoitus ja muut palvelut siten, että mallista tulisi uusi tuki avoimille työmarkkinoille siirtymiseen. Valmistelussa otettiin huomioon muut uudistukset työllisyyden edistämiseksi.

Osana valmistelua selvitettiin mahdollisuus subjektiiviseen palkkatukeen ikääntyneille tai pitkään työttömänä olleille.

Ytterligare uppgifter

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.