Ekosysteemisopimuksia sekä Innovaatio- ja osaamisverkostot -teemaa ohjaava kansallinen ohjausryhmä

TEM110:00/2021 Toimielin

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut 18.1.2022 ohjausryhmän, joka kansallisella tasolla seuraa, ohjaa ja koordinoi yliopistokaupunkien innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimusten sekä valtakunnallisen EAKR Innovaatio- ja osaamisverkostot -teeman toimeenpanoa.

Ohjausryhmä asetetaan kaudelle 18.1.2022─31.12.2024.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero TEM110:00/2021

Asianumerot VN/31807/2021

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu 9.12.2021 –

Asettamispäivä

Toimielimen tyyppi Ohjausryhmä

Tiivistelmä

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut 18.1.2022 ohjausryhmän, joka kansallisella tasolla seuraa, ohjaa ja koordinoi yliopistokaupunkien innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimusten sekä valtakunnallisen EAKR Innovaatio- ja osaamisverkostot -teeman toimeenpanoa.

Ohjausryhmä asetetaan kaudelle 18.1.2022─31.12.2024.

Lähtökohdat

Ekosysteemisopimuksilla vahvistetaan vetovoimaisten osaamiskeskittymien ja innovaatioympäristöjen rakentumista sekä suomalaisten toimijoiden kytkeytymistä kansainvälisiin tki-verkostoihin ja arvoketjuihin. Sopimuksilla kehitetään innovaatiotoiminnan ekosysteemejä eli tiiviitä yhteistoimintaverkostoja, vahvistetaan osaamiskärkiä sekä lisätään tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan vaikuttavuutta kau-punkilähtöisesti. Sopimukset nostavat erityisesti esille kaupunkien suurten tulevaisuusinvestointien roolia.

Osana Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelmaa toteutetaan myös valtakunnallista Innovaatio- ja osaamisverkostot -teemaa, joka osarahoitetaan EAKR-varoin. Valtakunnalliset teemat ovat ministeriöjohtoisesti valmisteltuja kehittämiskokonaisuuksia, joiden toteuttaminen tapahtuu ohjelmassa määritellyn toiminnan puitteissa. Innovaatio- ja osaamisverkostot -teema tukee osaltaan yliopistokaupunkien ekosysteemiso-pimuksia sekä maakuntien ja alueiden osaamisen kärkien kehittymistä osana kansallisen TKI-tiekartan toimenpiteitä. Teeman tavoitteena on edistää TKI-toimijoiden alueiden välistä kansallista ja kansainvälistä verkottumista innovaatiotoiminnan kehittämiseksi. Teeman välittävänä toimielimenä toimii Etelä-Savon ELY-keskus työ- ja elinkeinoministeriön 19.4.2021 päätöksellä (asia VN/4082/2021).

Lisää aiheesta