Valtioneuvoston asetus ravinteiden kierrätyksen hankkeisiin myönnettävästä valtionavustuksesta

YM022:00/2020 Säädösvalmistelu

Valmistellaan valtionavustuslain 8 §:n nojalla annettava uusi asetus. Sitä sovellettaisiin ravinteiden kierrätyksen hankkeisiin myönnettäviin avustuksiin. Asetus sisältäisi säännökset mm. avustettavista hankkeista, saajista ja avustuksen myöntämisen edellytyksistä.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero YM022:00/2020

Asettaja ympäristöministeriö

Toimikausi/aikataulu 26.3.2020 – 21.9.2020

Asettamispäivä 26.3.2020

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi

Tavoite Pysäytetään luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen Suomessa

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on valmistella valtioneuvoston asetus, jota soveltaen hankkeisiin myönnetään valtionavustusta määrärahojen puitteissa.

Tiivistelmä

Valmistellaan valtionavustuslain 8 §:n nojalla annettava uusi asetus. Sitä sovellettaisiin ravinteiden kierrätyksen hankkeisiin myönnettäviin avustuksiin. Asetus sisältäisi säännökset mm. avustettavista hankkeista, saajista ja avustuksen myöntämisen edellytyksistä.

Lähtökohdat

Lainsäädäntöhanke toteuttaa osaltaan pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmaa:

•luvussa 3.1 hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi, tavoite pysäytetään luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen Suomessa: ”Jatketaan tehostettua Itämeren ja vesiensuojelun ohjelmaa vähintään sen nykyisessä laajuudessa vaalikauden ajan vesien hyvän ekologisen tilan saavuttamiseksi.”

•luvussa 3.4 elinvoimainen Suomi, tavoite ilmasto- ja ympäristöystävällinen ruokajärjestelmä: ”Jatketaan vesiensuojelun tehostamisohjelmaa ja ravinteiden kierrätyksen kärkihanketta.”

Hanke on käynnistetty, jotta valtionavustusta voidaan myöntää hankkeisiin ja jotta muun muassa avustuksen myöntämisen edellytykset ja rajoitukset sisältyvät lainsäädäntöön.

Lisäksi hanke toteuttaa IV lisätalousarvioita.
- Kesäkuussa 2020 eduskunta on tehnyt päätöksen valtion vuoden 2020 IV lisätalousarviosta (HE 88/2020 vp, EK 30/2020 vp).
- Ympäristöministeriön vesien- ja ympäristönhoidon edistämiseen tarkoitetun momentin 35.10.61 perusteluja täydennetty muun muassa siten, että määrärahaa saa käyttää vesihuollon ravinnekierrätyksen ja jätevesien käsittelyn energiatehokkuuden parantamisen toteuttamisen avustuksiin sekä avustusten myöntämisestä aiheutuviin menoihin. Momentille osoitetun määrärahan lisäyksestä 10 miljoonaa euroa on tarkoitettu avustuksiin, joilla kunnat voivat käynnistää nopeavaikutteisia toimia vesihuollon ravinnekierrätyksen, jätevesien käsittelyn energiatehokkuuden ja energian talteenoton edistämiseksi.

Lisätietoja