Katja-hanke

Ympäristöministeriön asetus maakunta-, yleis- ja asemakaavojen kaavamääräysten ja kaavakohteiden esitystavasta

YM028:00/2023 Säädösvalmistelu

Ympäristöministeriön asetuksella on tarkoitus säätää tietomallimuodossa laadittavan kaavan tekniset vaatimukset, joilla varmistetaan koneluettavien kaavatietojen yhteentoimivuus sekä kaavamääräysten ja kaavakohteiden vakiomuotoinen esitystapa sekä kumota voimassa oleva merkintäasetus.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero YM028:00/2023

Asianumerot VN/8058/2023

Asettaja ympäristöministeriö

Tehtäväluokka Asetuksen antaminen

Toimikausi/aikataulu 1.5.2023 – 31.7.2024

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös 311/2024

Tavoitteet ja tuotokset

Laaditaan ympäristöministeriön asetusyhteentoimivassa tietomallimuodossa laadittujen kaavojen kaavamääräysten ja kaavakohteiden esitystavasta. Tavoitteena on mahdollistaa kunnissa ja maakuntien liitoissa kaavojen laatiminen siten kuin maankäyttö- ja rakennuslain 29, 40 ja 55:ssä edellytetään. Lisäksi huomioidaan maankäyttö- ja rakennuslain 78 b §:ssä tarkoitettu sitovan tonttijaon vakiomuotoinen esitystapa, silloin kun tonttijako laaditaan ja hyväksytään osana asemakaavaa. Asetuksella korvataan ympäristöministeriön asetus kaavoissa käytettävistä merkinnöistä.

Tiivistelmä

Ympäristöministeriön asetuksella on tarkoitus säätää tietomallimuodossa laadittavan kaavan tekniset vaatimukset, joilla varmistetaan koneluettavien kaavatietojen yhteentoimivuus sekä kaavamääräysten ja kaavakohteiden vakiomuotoinen esitystapa sekä kumota voimassa oleva merkintäasetus.

Lähtökohdat

Maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) on nykyisin säädetty kaavan esitystystavasta siten, että kaavaa esitetään kartalla ja kaavaan kuuluvat myös kaavamerkkinät ja -määräykset.

1.1.2024 voimaan tulevan maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen mukaan kaavat laaditaan valtakunnallisesti yhteentoimivassa tietomallimuodossa. Tämä muuttaa kaavan sisällön ja esitystavan määrittelyä siten, että 1.1.2024 alkaen kaavat koostuvat kaavakohteista ja -määräyksistä.

Lakimuutoksen myötä edellytetään myös tonttijaon laatimista valtakunnallisesti yhteentoimivassa tietomallimuodossa ja esittämistä valtakunnallisesti vakiomuotoisesti kartalla ja tarvittaessa erillisenä asiakirjana.

Maankäyttö- ja rakennuslain 29, 40 ja 55 §:n mukaan ympäristöministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä yhteentoimivasta tietomallimuodosta sekä kaavakohteiden ja -määräysten vakiomuotoisesta esitystavasta. Maankäyttö ja rakennuslain 78 b §:n mukaan tonttijako esitetään asemakaavakartalla, jos se on laadittu ja hyväksytty osana asemakaavaa ja ympäristöministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä yhteentoimivasta tietomallimuodosta ja vakiomuotoisesta esitystavasta.

Lisätietoja

Lisää aiheesta