Ympäristöllisten menettelyjen yhdentäminen lainsäädäntöhankkeeseen (ns. yhden luukun lainsäädäntöhanke)

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta ja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

YM029:00/2016 Säädösvalmistelu

Hankkeessa valmistellaan 31.12.2017 mennessä ehdotus hallituksen esitykseksi ympäristöllisten menettelyjen yhdentämisestä sisältäen yhdennettyä menettelyä koskevan lain ja tarvittavat muutokset olemassa olevaan erityislainsäädäntöön. Ehdotusten valmistelun perustana käytetään em. selvityksen ehdotuksia ottaen huomioon selvityksestä saadut lausunnot.

Lainsäädännölliset peruslinjaukset valmistellaan 30.4.2017 mennessä.

Hankkeessa on kuultava keskeisiä tahoja valmistelun aikana.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero YM029:00/2016

Asianumerot VN/3565/2018

Asettaja ympäristöministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 14.10.2016 – 31.12.2020

Asettamispäivä 14.10.2016

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Sipilä

Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen

Kärkihankkeet Sujuvoitetaan säädöksiä

Toimenpiteet Sujuvoitetaan lupa- ja valitusprosessit ja annetaan niitä koskeva palvelulupaus

Lainvalmistelu

HE laiksi eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta ja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta sekä laeiksi näihin liittyvien eräiden lakien muuttamisesta

Eduskunnan vastaus EV 278/2018

Esitys sisältää ehdotukset ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta yhden luukun toimintamallilla sekä YVA- ja lupamenettelyn yhteensovittamisesta.

VastuuministeriAsunto-, energia- ja ympäristöministeri Tiilikainen

Lisätietoa

  • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

Syysistuntokauden 2018 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Sari Rapinoja, lainsäädäntöneuvos
puh. 0295250320
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Ympäristöllisten menettelyjen yhdentäminen tehostaa ja sujuvoittaa lupaprosesseja, mistä voivat hyötyä kaikki lupamenettelyn osapuolet eli toiminnanharjoittaja, muut asianosaiset ja yleisö sekä viranomaiset.

Tiivistelmä

Hankkeessa valmistellaan 31.12.2017 mennessä ehdotus hallituksen esitykseksi ympäristöllisten menettelyjen yhdentämisestä sisältäen yhdennettyä menettelyä koskevan lain ja tarvittavat muutokset olemassa olevaan erityislainsäädäntöön. Ehdotusten valmistelun perustana käytetään em. selvityksen ehdotuksia ottaen huomioon selvityksestä saadut lausunnot.

Lainsäädännölliset peruslinjaukset valmistellaan 30.4.2017 mennessä.

Hankkeessa on kuultava keskeisiä tahoja valmistelun aikana.

Lähtökohdat

Yhden luukun periaatteen toteuttaminen ympäristöasioissa -selvitys (VN:n selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 29/2016) valmistui kesäkuussa. Selvityksen teki Itä-Suomen yliopiston ja Enlawin Consulting Oy:n konsortio professori Tapio Määtän toimiessa hankkeen johtajana.

Selvityksen mukaan yhden luukun periaate toteutettaisiin menettelyjä yhteen sovittavalla oikeudellisella sääntelyllä ja sähköisen asioinnin kehittämisellä. Selvityksessä ehdotetaan uuden lain säätämistä ympäristöllisten menettelyjen yhteen sovittamisesta.

Selvityksen mukaan yhden luukun malli rakentuisi kolmen ydinmenettelyn (ympäristölupa, vesilupa ja maa-aineslupa) varaan. Ydinmenettelyjen pohjalta koordinoivana viranomaisena toimisi valtion lupaviranomainen tai kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Muut keskeiset ympäristölliset menettelyt yhdistettäisiin ydinmenettelyyn.

Yhdennetyn menettelyn käyttöönotto voidaan toteuttaa vaiheittain.

Yhden luukun menettelyn käytön olisi oltava joustavaa. Jatkossakin olisi oltava mahdollista hakea ympäristölliselle hankkeelle lupia myös erikseen ottaen huomioon hankkeen suunnittelun vaiheiden eriaikaisuus.

Yhden luukun menettelyjen toteuttamisella voi olla vaikutuksia myös lupapäätösten muutoksenhakuun.

Julkishallinnon sähköisen asioinnin kehittäminen on keskeinen osa yhden luukun mallin toimeenpanoa. Yhden luukun menettelyn toteuttaminen tukeutuu julkishallinnon kansalliseen palveluarkkitehtuuriin ja hallitusohjelman digitalisaatiota koskevan kärkihankkeen toteuttamiseen.

Alueidenkäytön suunnittelulla on olennainen vaikutus lupa- ja muiden menettelyjen kestoon. Alueiden käytön suunnittelu mukaan lukien kaavoitus jäisi yhden luukun menettelyn ulkopuolelle.

Selvityksessä on myön tunnistettu pidemmän tähtäimen tarve harmonisoida eri ympäristösäädösten menettelyllisiä säännöksiä ja korvata ne osittain yhdennetyn menettelyn lain säännöksillä.

Lisätietoja

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.