Valtioneuvoston kirjelmä VM/2016/101

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.8.2016 12.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen annetun direktiivin (EU) 2015/849 ja direktiivin 2009/101/EY muuttamisesta

U 39/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petteri Orpo
Esittelijä
Armi Taipale, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530399
Asia
Ehdotuksessa esitetään neljänteen rahanpesudirektiiviin lisättäväksi säännöksiä, joilla pyritään ai-empaa tehokkaammin torjumaan rahanpesua ja terrorismin rahoittamista lisäämällä viranomaisten tietojensaantioikeuksia sekä tiukentamalla voimassa olevaa lainsäädäntöä joiltakin osin. Ehdotuksen mukaisesti jäsenvaltioiden olisi saatettava lainsäädäntöehdotukset voimaan viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2017. Virtuaalivaluuttojen vaihtopalvelut ja lompakkopalvelun tarjoajat kuuluisivat direktiivin sovelta-misalaan. EU:n viranomaiset eivät valvo virtuaalivaluuttojen vaihdantaan liittyvää toimintaa eikä valvontaa koskevista edellytyksistä ole annettu sitovia säännöksiä EU:ssa tai kansallisesti jäsenval-tioissa. Lisäksi anonyymin sähköisen rahan myöntämisen edellytyksiä ehdotetaan tiukennettaviksi. Viranomaisten pankki- ja maksutiliasiakkuuksia koskevaa tietojen saantia laajennettaisiin. Ehdotuk-sen mukaan jäsenvaltioiden tulisi rakentaa automatisoitu keskitetty pankki- ja maksutilirekisteri tai tiedonhakujärjestelmä, joka mahdollistaisi viranomaisten suoran pääsyn luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden pankki- ja maksutilitietoihin. Rahanpesun selvittelykeskusten yhteistyötä tehostettaisiin lisäämällä niiden tietojensaantioikeuksia sekä kansallisesti että jäsenvaltioiden kesken. Yleisön pääsyä neljännen rahanpesudirektiivin nojalla rekisteröitäviin yritysten omistaja- ja edun-saajatietoihin laajennetaan sekä jäsenvaltioiden kansallisten rekisterien välistä yhteyttä parannetaan viranomaistyön helpottamiseksi ja avoimuuden takaamiseksi.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Esityksellä ei ole vaikutuksia EU:n budjettiin. Komission ehdotuksella on suoria vaikutuksia Suomessa luottolaitoksiin, maksulaitoksiin, prepaid-korttien liikkeeseenlaskijoihin, virtuaali- ja kryptovaluuttojen vaihdantapalveluihin ja lompakkopal-velun tarjoajiin, passiivisiin ei-finanssiyksiköihin sekä valtiontalouteen. Pankki- ja maksutilijärjestelmän perustamiskustannukset yksittäiselle jäsenvaltiolle ovat komission arvion mukaan 170 000–1 200 000 euroa ja rekisterin ylläpitokustannukset 3 000–600 000 euroa vuodessa. Komission hinta-arviot perustuvat jo nyt joidenkin jäsenvaltioiden toiminnassa olevien pankki- ja maksutilijärjestelmien perustamis- ja ylläpitokustannuksiin. Pankki- ja maksutilirekisteri tai vaihtoehtoinen tiedonhakujärjestelmä tulisi osaksi viranomaisten maksettavaksi, koska myös viranomaisten olisi perustettava tarpeelliset tekniset yhteydet. Direktiivissä ehdotetuilla rahanpesun selvittelykeskusten ja muiden viranomaisten aiempaa katta-vampaa tietojen saantia koskevilla säännöksillä voi olla viranomaisten toimintaa ja rikosten ennalta estämistä tehostavia vaikutuksia. Ehdotuksella on mahdollisesti valvonnan lisääntymisestä johtuvia epäsuoria kielteisiä taloudellisia vaikutuksia yrityksiin ja kansalaisiin.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen