Valtioneuvoston kirjelmä VM/2016/108

« Valtioneuvoston yleisistunto 1.9.2016 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse veroviranomaisten pääsystä rahanpesun torjuntaa koskeviin tietoihin

U 49/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petteri Orpo
Esittelijä
Minna Upola, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530337
Asia
Euroopan komissio antoi 5 päivänä heinäkuuta 2016 ehdotuksen neuvoston direktiiviksi direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse veroviranomaisten pääsystä rahanpesun torjuntaa koskeviin tietoihin (COM(2016)452 lopullinen). Direktiiviehdotuksessa säädettäisiin veroviranomaisten pääsystä eräisiin, Euroopan parlamentin ja neuvoston rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta annetussa direktiivissä (2015/849/EU) tarkoitettuihin tietoihin.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Taloudellisten vaikutusten määrä selviää asian jatkokäsittelyssä. Komission ehdotus ei sisällä arviota ehdotuksen taloudellisista vaikutuksista.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen