Hallituksen esitys YM/2016/93

« Valtioneuvoston yleisistunto 24.11.2016 13.00

Ympäristöministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

HE 251/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Kimmo Tiilikainen
Esittelijä
Mirkka Saarela, Hallitussihteeri p.+35 8295250365
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maankäyttö- ja rakennuslakia. Muutoksilla toteutetaan hallitusohjelman kaavoituksen ja rakentamisen lupien sujuvoittamista koskevia toimenpiteitä. Muutosten tavoitteena on vähentää kaavoitukseen ja rakentamiseen liittyvää sääntelyä, lisätä rakentamismahdollisuuksia sekä edistää elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja toimivan kilpailun kehittymistä. Esityksen mukaan yleiskaavan käyttöä rakennusluvan perusteena lisätään, rakennusluvan erityisiä edellytyksiä suunnittelutarvealueella koskevia säännöksiä täsmennetään ja maa- ja metsätalouteen liittyvää rakentamista joustavoitetaan sekä mahdollistetaan suunnittelutarveratkaisujen tekeminen myös alueellisena. Asemakaavoitusta helpotetaan ja joustavoitetaan mahdollistamalla asemakaavamuutoksen laatiminen myös vaiheittain sekä mahdollistamalla asemakaavan laatiminen tai muuttaminen perustellusta syystä ilman yleiskaavan ohjausvaikutusta alueilla, joilla yleiskaava on ilmeisen vanhentunut. Kunnan mahdollisuuksia päättää rakennusjärjestyksessä vapaa-ajanasuntojen käyttötarkoitusten muutosmahdollisuuksista lisätään. Maisematyöluvan soveltamisalaa rajataan. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kuntien alueidenkäytön suunnittelua ja rakennustoimen järjestämistä koskeva ohjaustehtävä ehdotetaan poistettavaksi ja valitusoikeus rajattavaksi vaikutuksiltaan valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittäviin asioihin. Lisäksi vähittäiskaupan sääntelyä ehdotetaan kevennettäväksi.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta
Vaikutukset
Muutokset vähentävät kaavoitukseen ja rakentamiseen liittyvää sääntelyä, lisäävät ja helpottavat rakentamismahdollisuuksia sekä edistävät elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja toimivan kilpailun kehittymistä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen