Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2016/92

« Tasavallan presidentin esittely 29.12.2016 13.30

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen hankintamenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 108/2016 vp; EV 239/2016 vp)

HE 108/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Markus Ukkola, Vanhempi hallitussihteeri p.+35 8295047018
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen hankintamenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
 1. Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista
 2. Lag om offentlig upphandling och koncession
 3. Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista
 4. Lag om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster
 5. Laki rikosrekisterilain muuttamisesta
 6. Lag om ändring av straffregisterlagen
 7. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta
 8. Lag om ändring av 11 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet
 9. Laki Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
 10. Lag om ändring av 1 och 2 § i lagen om Konkurrens- och konsumentverket
 11. Laki kilpailulain 30 a §:n muuttamisesta
 12. Lag om ändring av 30 a § i konkurrenslagen
 13. Laki eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä annetun lain 4 §:n muuttamisesta
 14. Lag om ändring av 4 § i lagen om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete
 15. Laki sähköntuotannon ja -kulutuksen välistä tasapainoa varmistavasta tehoreservistä annetun lain 7 ja 21 §:n muuttamisesta
 16. Lag om ändring av 7 och 21 § i lagen om en effektreserv som säkerställer balansen mellan elproduktion och elförbrukning
 17. Laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain 116 §:n kumoamisesta
 18. Lag om upphävande av 116 § i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar
 19. Laki ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta
 20. Lag om ändring av 1 och 4 § i lagen om beaktande av energi- och miljökonsekvenser vid offentlig upphandling av fordon
 21. Laki valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain 5 §:n muuttamisesta
 22. Lag om ändring av 5 § i lagen om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster
 23. Laki joukkoliikennelain muuttamisesta
 24. Lag om ändring av kollektivtrafiklagen
 25. Laki julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista annetun lain muuttamisesta
 26. lag om ändring av lagen om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling
 27. Laki Hansel Oy –nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta
 28. Lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om Hansel Ab
 29. Laki kuntalain muuttamisesta
 30. Lag om ändring av kommunallagen
 31. Laki maatalouden rakennetuista annetun lain 20 ja 40 a §:n muuttamisesta
 32. Lag om ändring av 20 och 40 a § i lagen om strukturstöd till jordbruket
 33. Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta
 34. Lag om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi