Hallituksen esitys YM/2017/53

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.10.2020 13.00

Ympäristöministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi asumisoikeusasunnoista sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

HE 189/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Anu Karjalainen, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295250067
Asia
Esityksellä kehitettäisiin asumisoikeusjärjestelmää hallitusohjelman mukaisesti. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki asumisoikeusasunnoista, jolla kumottaisiin nykyinen asumisoikeusasunnoista annettu laki. Lisäksi tehtäisiin uudistukseen liittyvä muutos ja täsmennyksiä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annettuun lakiin. Asumisoikeusasuntojen asukasvalintaa uudistettaisiin. Uusi kaksi vuotta voimassa oleva järjestysnumero haettaisiin Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen valtakunnallisesta rekisteristä. Asumisoikeusyhteisöt tekisivät asukasvalintapäätökset. Kuntakohtaisista, pysyvistä järjestysnumeroista ja kuntien suorittamasta asukasvalintojen hyväksymisestä luovuttaisiin. Asukashallintoa kehitettäisiin, jotta asumisoikeusyhteisöjen talous olisi läpinäkyvämpää. Asukasedustajien jäsenmäärää asumisoikeusyhteisön hallituksessa lisättäisiin. Asukkailla olisi mahdollisuus valita valvoja tarkastamaan asumisoikeusyhteisön taloutta. Asukkaiden ja asumisoikeusyhteisön välinen yhteistyöelin säädettäisiin pakolliseksi. Lisäksi perustettaisiin asumisoikeusasioiden valtakunnallinen neuvottelukunta. Asumisoikeustalojen rajoituksista vapauttamista nopeutettaisiin siten, että talo voitaisiin poikkeustapauksessa taloudellisten vaikeuksien kärjistymisen ehkäisemiseksi vapauttaa asumisoikeuskäytöstä ja muuttaa muuhun hallintamuotoon jo silloin, kun talossa on vielä asumisoikeusasukkaita. Edellytyksenä on, että talolle ei ole enää kysyntää asumisoikeustalona ja asumisoikeusasukkaita on jäljellä enintään kolmasosassa huoneistoista. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus valvoisi asukasvalintaa ja muiden ehdotettavien säännösten noudattamista. Valvonnan tehosteeksi ehdotetaan seuraamusmaksua. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2021. Uusia asukasvalintasäännöksiä sovellettaisiin siirtymäajan jälkeen 1.1.2023 alkaen. Vanhat järjestysnumerot olisivat voimassa 31.8.2023 asti. Siirtymäajan kuluessa vanhoilla jonottajilla olisi mahdollisuus hakea haluamaansa asuntoa.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi asumisoikeusasunnoista sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Valtion vuoden 2021 talousarvioesityksen momentin 35.20.01 mukaan ehdotetaan 400 000 euroa asukasvalinnan tietojärjestelmän kehittämiseen ja valmistautumiseen. Asumisoikeusasuntojen tuotantoon valtion asuntorahastosta osoitettava korkotukilainoituksen hyväksymisvaltuus päätetään vuosittain valtion talousarvion yhteydessä. Esitys vähentää kuntien tehtäviä ja lisää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen työmäärää. Valtiontalouden kokonaiskustannukset vähenevät. Esityksellä ei olisi kokonaisuutena merkittäviä vaikutuksia käyttövastikkeiden tasoon. Esityksellä edistetään asunnon tarpeeseen perustuvaa asukasvalintaa ja työvoiman liikkuvuutta. Asukasvalinta ja hakujärjestelmä olisi yksinkertaisempi. Nopeampi asukasvalinta vähentää tyhjäkäytöstä asukkaalle ja yhteisölle aiheutuvia kustannuksia. Asukashallintosäännöksillä turvataan asumisoikeuden haltijoiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia asumisoikeusyhteisössä. Asukashallinnon toimielimet aiheuttavat asumisoikeusyhteisöille kustannuksia, jotka peritään asukkaiden käyttövastikkeissa. Asukashallinnon tarkoituksena on parantaa talojen kunnossapitoa, lisätä asumisviihtyvyyttä ja asukkaiden pysyvyyttä, mikä vähentää kustannuksia. Esitetyllä rajoituksista vapauttamisen helpottamisella vähennetään valtion takausriskejä sekä vajaakäytössä olevista taloista yhteisöille ja käyttövastikkeisiin koituvia kuluja. Esitys heikentää vajaakäytössä olevassa talossa jäljellä olevan asukkaan pysyvää asumisturvaa, jota kompensoidaan toisen asumisoikeus- tai vuokra-asunnon tarjoamisella, omaksilunastamismahdollisuudella, vuokrasopimuksella, etusijalla muiden asumisoikeusasuntojen asukasvalinnassa sekä muuttokustannusten korvaamisella.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen