Valtioneuvoston asetus YM/2017/75

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.12.2017 13.00

Ympäristöministeriö

Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa

Ministeri
Kimmo Tiilikainen
Esittelijä
Else Peuranen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295250225
Asia
Asetuksella laajennettaisiin jätteiden hyötykäyttömahdollisuuksia maarakentamisessa lisäämällä asetukseen uusia käyttökohteita ja jätemateriaaleja. Asetuksen ympäristökelpoisuusperusta muutettaisiin rakennekohtaiseksi, mikä vastaisi paremmin todellista ympäristölle aiheutuvaa riskiä. Asetus korvaisi nykyisen jätteiden maarakennuskäyttöä säätelevän valtioneuvoston asetuksen. Asetus ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Asetuksen soveltamisalan laajeneminen vähentäisi loppusijoitettavan jätteen määrää ja toisi näin ollen säästöä jätteen tuottajille. Toisaalta hyödynnettävien jätteiden laadunvarmistus ja analyysit aiheuttaisivat jonkin verran lisäkustannuksia. Asetuksen avulla maarakentajat saisivat nykyistä helpommin käyttöönsä edullisia materiaaleja. Jätettä voisi käyttää myös maarakentamisessa yksityisalueilla, mikä saattaisi joissakin tapauksissa alentaa rakentamiskustannuksia. HALLINNOLLISET: Rekisteröintimenettely vähentää yritysten hallinnollista taakkaa, kun jätteiden hyödyntämiseen ei enää tarvitse hakea ympäristölupaa. Samalla vähennetään lupaviranomaisten työmäärää. Asetuksen soveltamisalan laajeneminen uusiin käyttökohteisiin ja jätemateriaaleihin lisäävät todennäköisesti ilmoitusten määrää. YMPÄRISTÖ: Jätteiden hyödyntämisellä säästettäisiin luonnon kivi- ja maa-ainesvaroja, erityisesti hiekka- ja soramuodostumia. Ehdotetun asetuksen laadunhallintavaatimuksilla varmistetaan, että hyödynnettävien jätteiden ympäristökelpoisuuteen liittyvä laadunhallinta on suunnitelmallista toimintaa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen