Hallituksen esitys MMM/2018/16

« Valtioneuvoston yleisistunto 1.2.2018 10.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle kolmiulotteisia kiinteistöjä koskevaksi lainsäädännöksi

HE 205/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Timo-Ville Nieminen, Hallitussihteeri p.029 5162379
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistönmuodostamislakia, kiinteistörekisterilakia sekä maankäyttö- ja rakennuslakia siten, että mahdollistettaisiin uuden kolmiulotteisesti määritellyn kiinteistörekisteriyksikön eli kolmiulotteisen kiinteistön muodostaminen maanpinnan ala- ja yläpuoliseen tilaan asemakaava-alueella. Tavoitteena on yksinkertaistaa ja joustavoittaa asemakaava-alueen kiinteistöjen käyttöä sekä suurten ja monitasoisten rakennushankkeiden toteuttamista ja hallintaa mahdollistamalla kiinteistöjen jakaminen myös korkeussuunnassa. Kiinteistönmuodostamis- sekä maankäyttö- ja rakennuslakiin tehtäisiin myös teknisiä muutoksia, joilla korjattaisiin sanamuotoja sekä vanhentuneita viittauksia. Lisäksi ehdotetaan kumottavaksi palstatilain muuttamisesta itsenäisiksi tiloiksi annettu laki tarpeettomana. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2018.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen kolmiulotteisia kiinteistöjä koskevaksi lainsäädännöksi
Vaikutukset
Ehdotetuilla muutoksilla ei ole itsenäisiä talousarviovaikutuksia. Perustamisvaiheessa tehtävät tietojärjestelmämuutokset kunnissa ovat kaikkien kuntien osalta yhteensä n. 200 000 euroa. Maanmittauslaitoksen osalta muutoksista johtuviksi kustannuksiksi töineen on arvioitu noin miljoona euroa. Mainittu kustannus tulee katetuksi pitkällä aikavälillä kiinteistötoimitusmaksuilla sekä lainhuudoista, erityisen oikeuden kirjaamisista ja kiinnityksistä saatavilla tuloilla. Kolmiulotteisten kiinteistöjen käyttöönotto ei edellyttäisi uusia viranomaisprosesseja. Kiinteistönmuodostamisen, maankäytön ja rakentamisen aloilla lainsäädäntömuutokset aiheuttavat tarpeen päivittää olemassa olevat prosessit vastaamaan uutta lainsäädäntöä. Kolmiulotteisten kiinteistöjen vaikutukset yksityisiin ja kotitalouksiin ovat rajallisia. Ehdotettavan lainsäädännön keskeisimmät yritysvaikutukset kohdistuisivat käytännössä liikevaihdoltaan suurimpiin rakennusyrityksiin, joilla on mahdollisuus toteuttaa sellaisia laajoja useita käyttötarkoituksia sisältäviä rakennuskokonaisuuksia, joiden yhteydessä kolmiulotteisuuden edut realisoituvat. Esitys on ollut arvioitavana kunnallistalouden ja hallinnon neuvottelukunnassa sekä lainsäädännön arviointineuvostossa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen