Valtioneuvoston asetus

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.5.2018 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen 50 § kumoamisesta

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Mikko Karhunen, Yli-insinööri p.029 5342014
Asia
Ajoneuvon käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen (1257/1992) 50 § kumottaisiin. Säännös koskee taksivalaisimen käyttöä tieliikenteessä. Taksivalaisinta ei jatkossa edellytettäisi enää pakollisena varusteena taksiliikenteessä käytettävissä ajoneuvoissa. Tämä johtuu siitä, että 1 päivänä heinäkuuta 2018 voimaan tulevan liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) myötä voi syntyä sellaisia palveluita, joissa taksivalaisimen käyttö ei ole tarkoituksenmukaista tai tarpeellista. Kumottavaksi ehdotettavan 50 §:n 3 kohdassa säädetään lisäksi siitä, että vain taksivalaisimella varustettua ajoneuvoa pidetään taksina tieliikenneasetuksen säännöksiä sovellettaessa. Säännöksen asiasisältö siirrettäisiin tieliikenneasetuksen (182/1982) 3§:ään. Tieliikenneasetusta esitetään muutettavaksi samanaikaisesti 50 § kumoamisen kanssa. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan samanaikaisesti liikenteen palveluista annetun lain kanssa 1 päivänä heinäkuuta 2018.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen 50 § kumoamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.