Valtioneuvoston asetus

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.5.2018 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston asetus tieliikenneasetuksen 3 §:n muuttamisesta

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Mikko Karhunen, Yli-insinööri p.029 5342014
Asia
Tieliikenneasetuksen (182/1982) 3§:ään lisättäisiin uusi momentti, jolla selkeytetään taksin tarkoitusta liikenteen ohjauslaiteita koskevissa säännöksissä. Muutos liittyy liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) myötä luvanvaraiseen henkilöliikenteeseen tulleisiin muutoksiin. Säännökseen siirrettäisiin nykyisin ajoneuvojen käytöstä tiellannetussa valtioneuvoston asetuksessa (1257/1992) oleva säännös, jonka mukaan vain taksivalaisimella varustettua ajoneuvoa pidetään taksina tieliikenneasetuksen säännöksiä sovellettaessa. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan samanaikaisesti liikenteen palveluista annetun lain kanssa 1 päivänä heinäkuuta 2018.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen tieliikenneasetuksen 3 §:n muuttamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.