Hallituksen esitys VNK/2018/47

« Valtioneuvoston yleisistunto 31.5.2018 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtioneuvostosta annetun lain muuttamisesta

HE 70/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Juha Sipilä
Esittelijä
Sanna Helopuro, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295160170
Asia
Valtioneuvostosta annettuun lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi säännös ministerin juhlallisesta valasta ja vakuutuksesta. Lisäksi esitetään lisättäväksi säännös valan ja vakuutuksen kaavoista. Valtioneuvoston uusi jäsen vannoisi valintansa mukaan juhlallisen valan tai antaisi vakuutuksen ennen tehtäväänsä ryhtymistä. Juhlallisen valan vannominen tai vakuutuksen antaminen korvaisi ministeriltä aiemmin edellytetyn virkavalan tai -vakuutuksen sekä tuomarinvakuutuksen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2018.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi valtioneuvostosta annetun lain muuttamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen