Hallituksen esitys LVM/2018/80

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.8.2018 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle raideliikennelaiksi ja laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta

HE 105/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Risto Saari, Liikenneneuvos p.029 5342311
Asia
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi raideliikennelaki, joka korvaisi voimassa olevan rautatielain ja kaupunkiraideliikenteestä annetun lain. Esitykseen sisältyy lisäksi ehdotus laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta. Esityksellä pannaan kansallisesti täytäntöön Euroopan unionin neljänteen rautatiepakettiin sisältyvät säädökset ja toteutetaan samalla rautatielainsäädännön kokonaisuudistus. Liikenteen palveluista annettuun lakiin lisättäisiin eräät raideliikenteen varautumista koskevat säännökset.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen raideliikennelaiksi ja laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta
Vaikutukset
Euroopan komission Euroopan unionin neljännestä rautatiepaketista tekemän vaikutusarvion mukaan rautateiden henkilöliikennepalvelujen avaaminen kilpailulle parantaa matkustajien palvelutasoa ja lisää taloudellista toimeliaisuutta. Myös neljännen rautatiepaketin mukainen lupavaatimusten harmonisointi ja kansainvälisen liikenteen lupien hakeminen keskitetysti Euroopan unionin rautatievirastolta tuottaa Euroopan unionin jäsenvaltioille säästöjä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen