Hallituksen esitys YM/2018/45

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.8.2018 13.00

Ympäristöministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Urho Kekkosen kansallispuiston rajauksen muuttamisesta

HE 109/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Kimmo Tiilikainen
Esittelijä
Johanna Korpi, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295250278
Asia
Esityksen mukaisella rajausmuutoksella kansallispuiston alueesta erotettaisiin noin 9 hehtaarin laajuinen Tankavaaran luontokeskuksen alue ja siihen liitettäisiin kansallispuiston koillisosassa sijaitseva puistoon rajoittuva noin 198 hehtaarin laajuinen ns. Suomun Villen alue. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi Urho Kekkosen kansallispuiston rajauksen muuttamisesta
Vaikutukset
Urho Kekkosen kansallispuistoon kuuluvaa Tankavaaran luontokeskuskiinteistöä on tarkoitus yritystoiminnan muodossa kunnostaa ja laajentaa luontomatkailutarkoituksiin, minkä alueen erottaminen kansallispuistosta mahdollistaisi. Luontokeskuksen käyttötarkoituksen suunnitellulla muutoksella ja kansallispuiston rajalla sijaitsevan alueen erottamisella puistosta ei arvioida olevan merkittävästi heikentäviä vaikutuksia alueen suojeluperusteena oleviin luontoarvoihin. Rajausmuutoksen toteuttamisen jälkeenkin alue jäisi valtion omistukseen ja osaksi Natura 2000 -verkostoa. Urho Kekkosen kansallispuistoon liitettävä alue on maisemallisesti ja kulttuuriperinnöltään arvokas sekä luontotyypeiltään monipuolinen. Kiinteistö on hankittu valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin vuonna 2002 ja se on jo Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien hallinnassa ja taseessa. Esityksellä ei arvioida olevan suoranaisia taloudellisia tai organisaatioon kohdistuvia vaikutuksia. Esityksen ympäristövaikutukset kansallispuistoon liitettävän alueen osalta ovat positiiviset. Luontokeskuskiinteistön erottamisen mahdolliset negatiiviset vaikutukset suojeluarvoille on arvioitu vähäisiksi.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen