Hallituksen esitys OKM/2018/65

« Valtioneuvoston yleisistunto 4.10.2018 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 171/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sampo Terho
Esittelijä
Virpi Hiltunen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295330110
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia, lakia yleisestä asumistuesta, sotilasavustuslakia sekä toimeentulotuesta annettua lakia. Esityksessä ehdotetaan, että lukiokoulutuksen tai ammatillisen koulutuksen alle 20-vuotias pienituloisen perheen opiskelija olisi oikeutettu oppimateriaalilisään, jonka määrä olisi 46,80 euroa kuukaudessa. Oikeus oppimateriaalilisään olisi vanhempien pienituloisuuden perusteella korotettua opintorahaa saavalla 17-19-vuotiaalla vanhemman luona asuvalla opiskelijalla, 17-vuotiaalla itsenäisesti asuvalla opiskelijalla sekä vastaavasti pienituloisen perheen alle 17-vuotiaaalla opiskelijalla. Oppimateriaalilisää ei otettaisi tulona huomioon asumistuessa, toimeentulotuessa eikä sotilasavustuksessa. Lisäksi vanhempien tulokäsitettä ehdotetaan muutettavaksi siten, että huomioon otettaisiin opiskelijan vanhempien tuloverolaissa tarkoitettujen puhtaiden ansio- ja pääomatulojen sijaan veronalaiset ansio- ja pääomatulot. Samalla tulorajoja korotetaan noin viidellä prosentilla, jotta tarveharkinta ei kiristy. Lukiokoulutuksen lukuvuoden tukiajan määräytymisperusteet ehdotetaan yhtenäistettäväksi ammatillisen koulutuksen tukiajan määräytymisperusteiden kanssa, jolloin lukiokoulutuksen lukuvuoden tukiaika pitenisi yleensä yhdellä kuukaudella. Esitys liittyy valtion vuoden 2019 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lait on tarkoitettu tulemaan pääosin voimaan 1 päivänä elokuuta 2019.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi opintotukilain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET VAIKUTUKSET: Esitys lisää momentin opintoraha- ja asumislisä 29.70.55 menoja vuonna 2019 yhteensä 6,9 milj. euroa ja vuodesta 2020 lähtien yhteensä 12,3 milj. euroa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.