Hallituksen esitys LVM/2018/106

« Valtioneuvoston yleisistunto 4.10.2018 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvolain ja ajokorttilain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

HE 173/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Laura Eiro, Yksikön johtaja, hallitusneuvos p.029 5342668
Asia
Esityksellä ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvolakia, ajokorttilakia, tieliikennelakia, ajoneuvoverolakia, autoverolakia, polttoaineen maksusta annettua lakia, arvonlisäverolakia ja rikoslakia. Esityksellä ehdotetaan otettavaksi käyttöön uusi kansallinen T-ajoneuvoluokan ajoneuvoryhmä, kevytauto, johon kuuluisivat henkilöautosta muutetut, nopeudeltaan enintään 45 kilometriin tunnissa rajoitetut ajoneuvot. Kevytauton kuljettaminen edellyttäisi mopoautoja vastaavasti AM-luokan ajo-oikeutta. Ehdotuksen mukaan kevytautoja verotettaisiin kuten henkilöautoja. Rikoslain muutosehdotuksen mukaan kevytauto lisättäisiin liikennerikoksia koskevaan moottorikäyttöisen ajoneuvon määritelmään. Lait ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä marraskuuta 2019.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi ajoneuvolain ja ajokorttilain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta
Vaikutukset
Kevytautojen käyttöönotolla olisi merkittäviä vaikutuksia nuorten liikkumistottumuksiin ja ehdotuksen arvioidaan lisäävän nuorten liikennesuoritteen määrää 1,2- 4,4 prosentilla. Kevytauton käyttöönoton arvioidaan korvaavan nuorison käytössä erityisesti mopoja. Tämän vuoksi on odotettavissa, että rajoitettujen henkilöautojen vaikutus nuorten tieliikenneonnettomuuksissa loukkaantumisiin ja kuolemiin olisi myönteinen. Rajoitettujen henkilöautojen käyttöönotolla on haitallisia ympäristövaikutuksia liikenteen päästöjen kasvun myötä. Ehdotetuilla muutoksilla ei arvioida olevan merkittäviä suoria valtiontaloudellisia vaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen