Hallituksen esitys VM/2018/152

« Valtioneuvoston yleisistunto 27.9.2018 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle korkovähennysrajoitusta koskevan sääntelyn muuttamisesta

HE 150/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petteri Orpo
Esittelijä
Anu Rajamäki, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295530398
Asia
Elinkeinotulon verottamisesta annettuun lakiin sisältyvää korkovähennysoikeuden rajoittamista koskevaa säännöstä muutettaisiin siten, että rajoitus koskisi myös muille kuin konserniosapuolille suoritettuja korkomenoja. Lisäksi ehdotetaan, että rajoitusta sovellettaisiin myös muun toiminnan tulolähteen ja maatalouden tulolähteen verotuksessa. Muutoksilla pantaisiin täytäntöön veron kiertämisen estämistä koskevan direktiivin koron vähennysoikeutta rajoittava säännös. Korkomenot voisi vähentää täysimääräisesti korkotulojen määrää vastaavilta osin. Jos nettokorkomenot ovat verovuonna enintään 500 000 euroa, ne voitaisiin vähentää kokonaan. Nettokorkomenojen ylittäessä mainitun määrän menot voitaisiin vähentää siltä osin kuin ne ovat enintään 25 prosenttia verovelvollisen oikaistusta elinkeinotoiminnan tuloksesta. Tästä poiketen muille kuin konserniosapuolille maksettuja nettokorkomenoja voisi vähentää 3 000 000 euroa. Kuten nykyisin, rajoitusta ei sovellettaisi, jos tilanteessa voidaan soveltaa niin sanottua tasevapautussäännöstä. Rajoitusta ei sovellettaisi itsenäisiin yrityksiin eikä direktiivissä mainittuihin rahoitusalan yrityksiin. Rajoitusta ei sovellettaisi myöskään korkomenoihin, jotka liittyvät hankkeisiin, joihin on saatu korkotukilainsäädännössä tarkoitettua tukea, eikä korkomenoihin, joihin voidaan soveltaa lakiin ehdotettua siirtymäsäännöstä. Siirtymäsäännöstä sovelletaan korkomenoihin, jotka kertyvät lainoista, jotka on otettu ennen 17 päivää kesäkuuta 2016 tai jotka on aktivoitu verotuksessa ennen 1 päivää tammikuuta 2019. Tuloverolakiin ja maatilatalouden tuloverolakiin lisättäisiin tarpeelliset viittaukset elinkeinotulon verottamisesta annettuun lakiin. Verotilityslakiin ja tuloverolakiin tehtävillä muutoksilla korkovähennysoikeuden rajoituksen muutoksesta aiheutuva yhteisöveron verotuottomuutos kompensoitaisiin kunnille yhteisöveron jako-osuuksia muuttamalla. Yhteisöveron jako-osuuksien muutoksen arvioidaan merkitsevän valtion osuuden korottamista 68,65 prosentista 68,70 prosenttiin ja kuntien osuuden alentamista 31,35 prosentista 31,30 prosenttiin verovuodesta 2019. Esitys liittyy valtion vuoden 2019 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2019 alusta. Muutosta sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2019 toimitettavassa verotuksessa.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen korkovähennysrajoitusta koskevan sääntelyn muuttamisesta
Vaikutukset
Ehdotettujen muutosten arvioidaan lisäävän valtion verotuloja vuositasolla noin kymmenellä miljoonalla eurolla vuonna 2019.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen