Hallituksen esitys

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.10.2018 13.00

Oikeusministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta

HE 210/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Häkkänen

Esittelijä
Jyrki Jauhiainen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150220

Asia
Esityksessä ehdotetaan asunto-osakeyhtiölain muuttamista rakennuksen purkamisen ja uusrakentamisen helpottamiseksi. Tavoitteena on purkamista ja uusrakentamista koskevan asunto-osakeyhtiön päätöksenteon helpottaminen siten, että samalla turvataan osakkaiden asuminen, asuntovarallisuuden arvo ja muut asunto-osakkeiden tuottamat oikeudet sekä vakuudenhaltijoiden oikeudet. Ehdotuksen mukaan yhtiökokous voisi päättää 4/5 määräenemmistöllä sellaisesta purkamisesta ja uusrakentamisesta, jossa osakkaiden yhdenvertaisuusperiaate toteutuu ja huoneiston hallintaoikeutta ja osakkeiden tuottamia muita oikeuksia ja velvollisuuksia ei muuteta (nykyisin yksimielinen päätös). Hanketta vastustava osakas voi vaatia osakkeidensa lunastamista käypään hintaan. Toisena keinona ehdotetaan säännöksiä alle 10%:n vähemmistöosakkeiden lunastamisesta käypään hintaan. Kolmantena keinona yhtiökokous voisi 4/5 määräenemmistöllä päättää yhtiön rakennuksen ja kiinteistön luovuttamisesta ja selvitystilasta, jos yhtiön vastuulla oleva kunnossapito tuottaisi osakkaille huomattavaa vahinkoa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta

Vaikutukset
TALOUDELLISET: Purkava uusrakentaminen keskittyy kasvavien kaupunkiseutujen 1960—80 -luvuilla rakennettuihin taloyhtiöihin, joilla on edessä laajoja peruskorjauksia. Hankkeiden kannattavuus riippuu mm. yhtiön rakennusten kunnosta, sijainnista, lisärakennusoikeuden määrästä ja arvosta sekä pysäköintiratkaisuista. Hankkeessa yhtiön ja osakkaiden rahoitus on neuvoteltava uudelleen. Osalla osakkaista ei välttämättä ole varaa jatkaa yhtiön osakkaina. Osa perinteisistä korjaushankkeista muuttuu uusrakentamiseksi ja rakennettujen alueiden monimuotoinen kehittäminen helpottuu. Ehdotuksella ei ole kielteisiä vaikutuksia asuntojen arvon kehitykseen. Ehdotuksella ei ole merkityksellisiä vaikutuksia julkiseen talouteen eikä suoria kansantalouden tasolla mitattavia vaikutuksia. YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET: Tehostaa olemassa olevan infrastruktuurin käyttöä ja laskee infrastruktuuri- ja liikkumiskustannuksia ja liikenteen päästöjä. Rakennuskannan uusimisella ratkaistaan huonolaatuisen rakentamisen ongelmia ja tehdään ekologisempia rakennuksia. MUUT YHTEISKUNNALLISET VAIKUTUKSET: Potentiaalisten purkavan uusrakentamisen kohteiden toteutuminen vähentäisi 2020—2040 kerrostalojen peruskorjauksia 6 % (arvio kohteista kasvavissa kaupungeissa). Pääkaupunkiseudulla merkittävä keino vastata asuntotuotantotarpeeseen. Monelle iäkkäälle nykyisen huoneiston käyttöhyöty voi olla tärkeämpi kuin käypä arvo, mikä on otettu huomioon ehdotuksen päätös- ja suunnitelmavaatimuksissa.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.