Hallituksen esitys YM/2018/69

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.11.2018 13.00

Ympäristöministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta ja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

HE 269/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Kimmo Tiilikainen
Esittelijä
Sari Rapinoja, Lainsäädäntöneuvos p.050 4327320
Asia
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta. Lupamenettelyjen yhteensovittaminen toteutettaisiin sovittamalla samanaikaisesti vireillä olevien lupahakemusten käsittelyvaiheet ajallisesti yhteen ja yhdistämällä eräitä niihin liittyviä tehtäviä. Menettelyjen yhteensovittamisen edellytyksenä olisi, että hankkeelle haetaan ympäristönsuojelulain, vesilain tai maa-aineslain mukaista lupaa. Jos hankkeelle lisäksi haetaan samanaikaisesti luonnonsuojelulain mukaista poikkeamislupaa, maankäyttö- ja rakennuslain, kaivoslain taikka vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain mukaista lupaa, lupahakemusten käsittely voidaan hakijan pyynnöstä sovittaa yhteen. Mainittuihin lakeihin ehdotetaan sisällytettäväksi tarvittavat säännökset uuden lain soveltamisesta. Yhteensovittavana viranomaisena toimisi maakuntauudistuksen yhteydessä perustettava Valtion lupa- ja valvontavirasto tai kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Lisäksi ympäristönsuojelulakia, vesilakia ja luonnonsuojelulakia ehdotetaan täydennettäväksi säännöksillä, jotka mahdollistavat Valtion lupa- ja valvontavirastossa luonnonsuojelulain mukaisen laji- tai luontotyyppisuojelusta poikkeamista koskevan hakemuksen käsittelyn yhdessä ympäristönsuojelulain tai vesilain mukaisen lupahakemuksen kanssa. Esityksellä ehdotetaan lisäksi muutettavaksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettua lakia tiivistämällä ympäristövaikutusten arviointimenettelyn ja lupamenettelyjen välistä suhdetta. Esitykseen sisältyvät myös ehdotukset korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain, tuomioistuinlain ja hallinto-oikeuslain muuttamisesta. Mainittujen lakien muutoksilla selvennettäisiin ratkaisukokoonpanoa koskevaa sääntelyä tilanteissa, joissa sovellettaisiin ehdotettavaa yhteiskäsittelyä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta ja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi
Vaikutukset
TALOUDELLISET VAIKUTUKSET Ehdotettu uudistus nopeuttaisi, yhdenmukaistaisi ja tehostaisi päätöksentekoa. Lupamenettelyjen yhteensovittamisen arvioidaan vähentävän yritysten hallinnollisia kustannuksia. Yrityksille yhteensovittamisesta aiheutuvien taloudellisten vaikutusten arvioidaan koituvan investointien nopeutumisesta. VAIKUTUKSET VIRANOMAISTEN TOIMINTAAN Yhteensovittava viranomainen vastaisi lupakäsittelyn menettelyvaiheista ja lupakäsittelyn projektinhallinnasta. Esityksen johdosta yhteensovittavan viranomaisen työmäärä lisääntyisi jonkin verran ja vastaavasti toimivaltaisten viranomaisten työmäärä vähenisi. Myös yhteensovittavan viranomaisen ja toiminnanharjoittajan yhteistyö tulisi todennäköisesti tiivistymään. TIETOYHTEISKUNTAVAIKUTUKSET Esityksellä edistetään sähköisen toimintaympäristön yleistymistä viranomaismenettelyissä. Sähköisten palvelujen kehittämisellä tavoitellaan yritysten, viranomaisten ja kansalaisten kannalta merkittäviä tietoyhteiskunnallisia vaikutuksia. Lupamenettelyjen yhteensovittaminen ja sähköinen asioiminen voivat parantaa kansalaisten tiedonsaanti- ja osallistumismahdollisuuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen