Valtioneuvoston asetus TEM/2018/142

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.11.2018 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

1. Valtioneuvoston asetus kaasulaitteiden käyttötarvikkeista ja käyttöpaineista 2. Valtioneuvoston asetus turvallisuustekniikan neuvottelukunnasta 3. Valtioneuvoston asetus nestekaasulaitosten turvallisuusvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 4. Valtioneuvoston asetus maakaasun käsittelyn turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 5. Valtioneuvoston asetus maakaasu-, nestekaasu- ja öljylämmityslaitteistojen asennus- ja huoltotoimintaa sekä maanalaisten öljysäiliöiden tarkastusta harjoittavien hyväksymisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 6. Valtioneuvoston asetus kaasulaiteasetuksen kumoamisesta

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Harri Roudasmaa, Johtava asiantuntija, esittelijä p.+35 8295047114
Asia
Esitetään annettavaksi kaksi uutta asetusta kaasulaitelain nojalla ja kolme asetusmuutosta vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain nojalla sekä asetus kaasulaiteasetuksen kumoamisesta. Asetukset ovat pääosin voimassa olevan lainsäädännön mukaisia, eikä niillä lisättäisi talouden toimijoiden nykyisiä velvollisuuksia. Asetuksilla täydennettäisiin Euroopan unionin kaasulaiteasetuksen ja kaasulaitelain täytäntöönpanoa. Asetusten ehdotetaan tulevan voimaan 1 päivänä joulukuuta 2018. Kaasulaitelaki on tullut voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2018.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen kaasulaitteiden käyttötarvikkeista ja käyttöpaineista, asetuksen turvallisuustekniikan neuvottelukunnasta, asetuksen nestekaasulaitosten turvallisuusvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, asetuksen maakaasun käsittelyn turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, asetuksen maakaasu-, nestekaasu- ja öljylämmityslaitteistojen asennus- ja huoltotoimintaa sekä maanalaisten öljysäiliöiden tarkastusta harjoittavien hyväksymisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja asetuksen kaasulaiteasetuksen kumoamisesta
Vaikutukset
Asetuksilla ei muuteta nykyisiä hallinnollista eikä taloudellisia vaikutuksia yrityksille tai viranomaisille.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen