Hallituksen esitys OM/2018/175

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.11.2018 13.00

Oikeusministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle yksityisen osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimuksen poistamista koskevaksi lainsäädännöksi

HE 238/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Jyrki Jauhiainen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150220
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi osakeyhtiölakia niin, että yksityisen osakeyhtiön 2 500 euron vähimmäispääomavaatimus poistetaan ja saman suuruisesta asunto-osakeyhtiön pääomavaatimuksesta sekä osuuskunnan vararahastointivelvollisuudesta luovutaan. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2019.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen yksityisen osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimuksen poistamista koskevaksi lainsäädännöksi
Vaikutukset
Ehdotus helpottaa ammatin harjoittamista ja muuta mikro- ja pienyritystoimintaa ilman henkilökohtaista vastuuta yksityisen osakeyhtiön muodossa, vahvistaa muutenkin yritystoiminnan edellytyksiä ja on norminpurkutavoitteen mukainen. Muutos alentaa kynnystä osakeyhtiömuodon valitsemiseen yksityisenä elinkeinonharjoittajana toimimisen sijasta. Ehdotus edellyttää PRH:n tietojärjestelmän muutosta, joka toteutetaan osana muuta järjestelmien kehittämistä. Muutoksesta aiheutuvat kertaluonteiset kulut, arviolta 150 000—190 000 euroa, katetaan PRH:n maksutuloilla. Muutos lisää yritysmuodon valintaa liittyvän neuvonnan tarvetta, jota painotetaan nykyisten resurssien sallimissa rajoissa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.