Hallituksen esitys OM/2018/175

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.11.2018 13.00

Oikeusministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle yksityisen osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimuksen poistamista koskevaksi lainsäädännöksi

HE 238/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Jyrki Jauhiainen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150220
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi osakeyhtiölakia niin, että yksityisen osakeyhtiön 2 500 euron vähimmäispääomavaatimus poistetaan ja saman suuruisesta asunto-osakeyhtiön pääomavaatimuksesta sekä osuuskunnan vararahastointivelvollisuudesta luovutaan. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2019.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen yksityisen osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimuksen poistamista koskevaksi lainsäädännöksi
Vaikutukset
Ehdotus helpottaa ammatin harjoittamista ja muuta mikro- ja pienyritystoimintaa ilman henkilökohtaista vastuuta yksityisen osakeyhtiön muodossa, vahvistaa muutenkin yritystoiminnan edellytyksiä ja on norminpurkutavoitteen mukainen. Muutos alentaa kynnystä osakeyhtiömuodon valitsemiseen yksityisenä elinkeinonharjoittajana toimimisen sijasta. Ehdotus edellyttää PRH:n tietojärjestelmän muutosta, joka toteutetaan osana muuta järjestelmien kehittämistä. Muutoksesta aiheutuvat kertaluonteiset kulut, arviolta 150 000—190 000 euroa, katetaan PRH:n maksutuloilla. Muutos lisää yritysmuodon valintaa liittyvän neuvonnan tarvetta, jota painotetaan nykyisten resurssien sallimissa rajoissa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen