Hallituksen esitys VM/2018/191

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.11.2018 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2019 talousarvioesityksen (HE 123/2018 vp) täydentämisestä

HE 232/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petteri Orpo
Esittelijä
Hannu Mäkinen, Osastopäällikkö, budjettipäällikkö p.+35 8295530330
Asia
Talousarvion täydentävässä esityksessä tuloarviota ehdotetaan alennettavaksi 80 milj. eurolla ja määrärahoja korotettavaksi 99 milj. eurolla. Täydentävä esitys lisää valtion nettolainanoton tarvetta 178 milj. eurolla. Valtion nettolainanotoksi vuonna 2019 arvioidaan n. 1,6 mrd. euroa. Jakamattomaksi varaukseksi jää 60 milj. euroa, minkä lisäksi ensi vuonna on käytettävissä 300 milj. euron lisäbudjettivaraus.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen vuoden 2019 talousarvioesityksen (HE 123/2018 vp) täydentämisestä (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET VAIKUTUKSET:Verotuloihin ei ehdoteta juurikaan muutoksia. Sekalaisten tulojen arviota alennetaan n. 80 milj. eurolla mm. tuottoarvioiden tarkentumisista johtuen. Senaatti-kiinteistöjen investointivaltuutta ehdotetaan kasvatettavan 50 milj. euroa ja tuloutusta alennettavan vastaavasti johtuen varautumisesta VR:n ja Senaatti-kiinteistöjen välisiin kiinteistökauppoihin, joilla keskitetään valtion kiinteistöomaisuuden hallintaa Senaatti-kiinteistöille. VR:n kiinteistökaupasta saamat tulot ehdotetaan jaettavan ylimääräisinä osinkoina valtiolle. Opetus- ja kulttuuriministeriölle ehdotetaan valtuutta, jonka mukaan valtio saa luovuttaa 60 milj. euron arvosta pörssiosakkeita valtion perustaman tutkimusta tukevan säätiön peruspääomaan ja 80 milj. euron arvosta pörssiosakkeita perustettavan ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen kehittämistä ja koulutusvientiä edistävän osakeyhtiön omaan pääomaan. Opiskelijan saamia apurahoja ei oteta tuloina huomioon 1.1.2019 lähtien ja vanhempien tulot eivät pienennä alle 18-vuotiaiden opintorahaa ja asumislisää 1.8.2019 lähtien. Tästä johtuen opintotukimenoihin ehdotetaan 930 000 euron lisäystä ja asumistukimenoihin 2 milj. euron lisäystä. Maatalouden kannattavuusongelmien helpottamiseksi ehdotetaan 22,5 milj. euron lisäystä maatalouden toimintaedellytysten turvaamiseen. Maa- ja puutarhatalouden kansalliseen tukeen ehdotetaan 4 milj. euron lisäystä. Laivanrakennuksen innovaatiotukeen ehdotetaan 10 milj. euron lisäystä. Työ- ja elinkeinoministeriölle ehdotetaan 23 milj. euron myöntämisvaltuutta työllistämistuloksista maksettavien korvausten maksuun vuosien 2020—2024 aikana. Työttömyysturvamenoihin ehdotetaan yhteensä 3,4 milj. euron lisäystä johtuen korvauksettoman määräajan lyhentämisestä 90 päivästä 60 päivään. Kelan sosiaaliturvarahastojen toimintamenoihin ehdotetaan 11,4 milj. euron lisäystä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen