Hallituksen esitys VM/2018/219

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.12.2018 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvopaperimarkkinalain ja osakeyhtiölain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

HE 305/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anu Vehviläinen
Esittelijä
Armi Taipale, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530399
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvopaperimarkkinalakia ja osakeyhtiölakia. Lisäksi esityksessä ehdotetaan muutettaviksi muun muassa sijoituspalvelulakia ja sijoitusrahastolakia. Useaan muuhun lakiin tehtäisiin lisäksi edellä mainittuihin lakeihin ehdotettuja muutoksia vastaavia muutoksia. Ehdotetuilla laeilla pantaisiin täytäntöön Euroopan unionin direktiivi osakkeenomistajien oikeudet -direktiivin muuttamisesta. Arvopaperimarkkinalakiin ehdotetaan lisättäväksi pörssiyhtiön oikeudesta saada osakkeenomistajiaan koskevia tietoja, säännökset pörssiyhtiön johdon palkitsemiseen ja lähipiiritoimiin liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta sekä valtakirjaneuvonantajien toiminnasta. Osakeyhtiölaissa ehdotetaan säädettäväksi direktiivin edellyttämällä tavalla pörssiyhtiön johdon palkitsemiseen liittyvästä yhtiön päätöksenteosta. Osakkeenomistajien palkitsemispolitiikkaa koskeva päätös yhtiökokouksessa olisi neuvoa-antava. Lisäksi ehdotetaan osakeyhtiölain lähipiirisääntelyn muuttamista siten, että pörssiyhtiöitä koskeva lähipiirin määritelmä olisi muita yhtiöitä laajempi. Pörssiyhtiön yhtiökokouksen ja johdon välistä toimivallan jakoa ei ehdoteta muutettavaksi, joten edelleen yleensä yhtiön hallitus päättää lähipiiritoimista. Sijoituspalvelulakiin ehdotetaan direktiivin edellyttämiä säännöksiä, joiden nojalla säilytyspalvelua tarjoavan sijoituspalveluyrityksen olisi toimitettava pörssiyhtiölle tämän osakkeenomistajia koskevia tietoja sekä myötävaikutettava osakkeenomistajan oikeuksien käyttöön. Vastaavat velvoitteet soveltuisivat arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetussa laissa tarkoitettuihin hallintarekisteröinnin hoitajiin, jotka hallinnoivat pörssiyhtiöiden ulkomaalaisomistuksia. Lisäksi sijoituspalvelulakiin ehdotettaisiin säännöksiä, jotka velvoittaisivat pörssiosakkeisiin asiakasvaroja sijoittavia sijoituspalveluyrityksiä laatimaan ja julkistamaan omistajaohjauksen periaatteet. Vastaavat velvoitteet soveltuisivat eräisiin muihin toimijoihin. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2019. Esitykseen sisältyy useita siirtymäsäännöksiä.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi arvopaperimarkkinalain ja osakeyhtiölain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi
Vaikutukset
Pörssiyhtiöihin sijoittavien institutionaalisten sijoittajien velvollisuudella laatia omistajaohjauksen periaatteet tuetaan sijoittajien aiempaa aktiivisempaa vaikuttamista yhtiöissä. Pörssiyhtiön oikeudella saada tietoa osakkeenomistajistaan ja osakkeenomistajien aiempaa paremmalla tiedonsaannilla yhtiöstä helpotetaan osakasoikeuksien käyttämistä. Esitettävillä muutoksilla mahdollistetaan siten pörssiyhtiöiden ja sen osakkeenomistajien välinen aiempaa parempi yhteydenpito. Pörssiyhtiön johdon palkitsemispolitiikkaa koskevalla yhtiökokouskäsitellyllä lisätään osakkeenomistajien ja muiden sijoittajien tiedonsaantia yhtiön johtoon kuuluvien henkilöiden palkitsemisesta sekä vahvistetaan osakkeenomistajien mahdollisuuksia vaikuttaa pörssiyhtiön palkitsemispolitiikkaan. Esityksen lähipiiritoimia koskevilla muutoksilla pyritään selkeyttämään yhtiön ja sen lähipiiriläisten asemaa suhteessa lähipiiriin kuulumattomiin osakkeenomistajaan ja estämään tilanteet, joissa lähipiiriläinen voisi hyötyä asemastaan muiden kustannuksella.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.