Valtioneuvoston periaatepäätös VNK/2019/6

« Valtioneuvoston yleisistunto 24.1.2019 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston periaatepäätös Suomen meripolitiikan linjauksista

Ministeri
Juha Sipilä
Esittelijä
Paula Lehtomäki, Valtiosihteeri p.+35 829516001
Asia
Linjauksissa määritellään Suomen valtamerille ulottuvan meripolitiikan painopisteet. Tarkoituksena on, että Suomi kehittää meripolitiikasta selkeän vahvuusalueen. Meripolitiikan kärjiksi on valittu merten suojelu, merilogistiikka, meriklusteri ja merellinen tuotanto. Kaikkiin näihin kärkiin liittyvät horisontaalisina teemoina automatisaatio, digitalisaatio ja data; osaaminen, tutkimus ja koulutus; EU- ja kansainvälinen vaikuttaminen; turvallinen toimintaympäristö; sekä rahoitus. YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman Agenda 2030 tavoitteet ja kestävän sinisen kasvun periaatteet ohjaavat kaikkia esitettyjä toimia. Meripolitiikan visiossa Suomi vaikuttaa globaalisti ja tuottaa ratkaisuja siihen, että meriluonnonvarojen käyttö on kestävää, meriympäristön tila on hyvä ja ilmastonmuutos ei ylitä valtamerten kestokykyä. Suomella on korkeatasoinen meriosaaminen ja innovatiivinen, jatkuvasti menestyvä meriklusteri sekä toimiva että turvallinen ja ympäristövastuullinen logistiikka.
Esitys
Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen Suomen meripolitiikan linjauksista
Vaikutukset
Suomen meripolitiikan linjauksia toteutetaan osana Julkisen talouden suunnitelmaa ja talousarviokäsittelyä. Valtioneuvoston kanslia ja sen asettama Itämeri- ja meripolitiikan ohjausryhmä seuraa yhdessä eri vastuuministeriöiden kanssa linjausten toteuttamista. Tarkoituksena on laatia yksityiskohtaisempi toimenpidesuunnitelma näiden linjausten pohjalta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen