Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2018/125

« Tasavallan presidentin esittely 22.2.2019 11.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle Tuomioistuinvirastoa koskevaksi lainsäädännöksi (HE 136/2018 vp; EV 218/2018 vp)

HE 136/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Häkkänen
Esittelijä
Anu Koivuluoma, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150228
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain tuomioistuinlain muuttamisesta, lain tuomioistuinharjoittelusta annetun lain muuttamisesta, lain käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain 3 ja 12 §:n muuttamisesta ja lain turvatarkastuksista tuomioistuimissa annetun lain 7 §:n kumoamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020 kuitenkin siten, että tuomioistuinlain muuttamisesta annetun lain 18 luvun 5 § ja 19 luvun 5 § tulevat voimaan jo 1 päivänä maaliskuuta 2019 ja että 19 a luvun 2 §:n 2 momentin 5 kohta ja 6 §:n 2 momentin 6 kohta tulevat voimaan vasta 1 päivänä tammikuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen