Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2018/201

« Tasavallan presidentin esittely 9.8.2019 11.30

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi julkisen hallinnon tiedonhallinnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 284/2018 vp; EV 320/2018 vp)

HE 284/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Mika Lintilä

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Tomi Voutilainen, p. +35 8295530453

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laiksi julkisen hallinnon tiedonhallinnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ja määrää liitteenä olevat lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet

 1. Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta
 2. Lag om informationshantering inom den offentliga förvaltningen
 3. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain muuttamisesta
 4. Lag om ändring av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet
 5. Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain muuttamisesta
 6. Lag om ändring av lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet
 7. Laki kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetun lain 3 ja 8 §:n muuttamisesta
 8. Lag om ändring av 3 och 8 § i lagen om internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet
 9. Laki turvallisuusselvityslain muuttamisesta
 10. Lag om ändring av säkerhetsutredningslagen
 11. Laki julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista annetun lain 3 §:n muuttamisesta
 12. Lag om ändring av 3 § i lagen om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling
 13. Laki valtion talousarviosta annetun lain 12 b §:n muuttamisesta
 14. Lag om ändring av 12 b § i lagen om statsbudgeten
 15. Laki valtion virkamieslain 7 ja 8 c §:n muuttamisesta
 16. Lag om ändring av 7 och 8 c § i statstjänstemannalagen
 17. Laki autoverolain 87 a §:n 4 momentin kumoamisesta
 18. Lag om upphävande av 87 a § 4 mom. i bilskattelagen
 19. Laki Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain 58 a §:n muuttamisesta
 20. Lag om ändring av 58 a § i lagen om Finlands Banks tjänstemän
 21. Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain muuttamisesta
 22. Lag om ändring av lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter
 23. Laki yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta annetun lain 15 §:n muuttamisesta
 24. Lag om ändring av 15 § i lagen om bränsleavgift som betalas för privata fritidsbåtar
 25. Laki Finanssivalvonnasta annetun lain 20 b §:n muuttamisesta
 26. Lag om ändring av 20 b § i lagen om Finansinspektionen
 27. Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta
 28. Lag om ändring av lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster
 29. Laki valmisteverotuslain 4 a §:n 4 momentin kumoamisesta
 30. Lag om upphävande av 4 a § 4 mom. i punktskattelagen
 31. Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 8 §:n muuttamisesta
 32. Lag om ändring av 8 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi
 33. Laki sijoituspalvelulain 7 luvun 6 §:n muuttamisesta
 34. Lag om ändring av 7 kap. 6 § i lagen om investeringstjänster
 35. Laki valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta
 36. Lag om ändring av 1 och 4 § i lagen om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster
 37. Laki julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
 38. Lag om ändring av 1 § i lagen om verksamheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät
 39. Laki rikostorjunnasta Tullissa annetun lain 4 luvun 6 §:n kumoamisesta
 40. Lag om upphävande av 4 kap. 6 § i lagen om brottsbekämpning inom Tullen
 41. Laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annetun lain muuttamisesta
 42. Lag om ändring av lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster
 43. Laki joukkolainanhaltijoiden edustajasta annetun lain 21 §:n muuttamisesta
 44. Lag om ändring av 21 § i lagen om ombud för obligationsinnehavare
 45. Laki meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain muuttamisesta
 46. Lag om ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport
 47. Laki ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain 27 §:n muuttamisesta
 48. Lag om ändring av 27 § i lagen om fordonsbesiktningsverksamhet
 49. Laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä annetun lain 20 ja 28 §:n muuttamisesta
 50. Lag om ändring av 20 och 28 § i lagen om ordnande av enskilt godkännande av fordon
 51. Laki kansanterveyslain 13 h §:n kumoamisesta
 52. Lag om upphävande av 13 h § i folkhälsolagen
 53. Laki lääkelain 30 e ja 89 b §:n muuttamisesta
 54. Lag om ändring av 30 e och 89 b § i läkemedelslagen
 55. Laki yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 14 b §:n muuttamisesta
 56. Lag om ändring av 14 b § i lagen om privat hälso- och sjukvård
 57. Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta
 58. Lag om ändring av lagen om utkomststöd
 59. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 14 ja 21 §:n muuttamisesta
 60. Lag om ändring av 14 och 21 § i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården
 61. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain muuttamisesta
 62. Lag om ändring av lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
 63. Laki sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain 15 §:n muuttamisesta
 64. Lag om ändring av 15 § i lagen om elektroniska recept
 65. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 14 §:n muuttamisesta
 66. Lag om ändring av 14 § i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården
 67. Laki yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 31 §:n muuttamisesta
 68. Lag om ändring av 31 § i lagen om privat socialservice
 69. Laki eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista annetun lain 13 §:n kumoamisesta
 70. Lag om upphävande av 13 § i lagen om vissa krav på asbestsanering
 71. Laki Vankiterveydenhuollon yksiköstä annetun lain 7 §:n muuttamisesta
 72. Lag om ändring av 7 § i lagen om Enheten för hälso- och sjukvård för fångar
 73. Laki panostajalain 23 §:n muuttamisesta
 74. Lag om ändring av 23 § i lagen om laddare
 75. Laki tartuntatautilain eräiden säännösten kumoamisesta
 76. Lag om upphävande av vissa bestämmelser i lagen om smittsamma sjukdomar
 77. Laki ympäristönsuojelulain 222 §:n muuttamisesta
 78. Lag om ändring av 222 § i miljöskyddslagen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.