Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2018/187

« Tasavallan presidentin esittely 22.8.2019 10.20

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi liikenne- ja potilasvahinkolautakunnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 299/2018 vp; EV 293/2018 vp)

HE 299/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Aino-Kaisa Pekonen
Esittelijä
Kirsi Terhemaa, Neuvotteleva virkamies p.029 5163546
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laiksi liikenne- ja potilasvahinkolautakunnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ja määrää liitteinä 3-6 ja 13-14 olevat lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020 kuitenkin niin, että liikennevakuutuslain muuttamisesta annettavan lain 64-66 §, 67 §:n 2 momentti ja 79 §:n 2 momentti sekä liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain muuttamisesta annettavan lain 16 §:n 4 ja 5 momentti tulevat voimaan vasta 1 päivänä tammikuuta 2021, sekä muut eduskunnan vastaukseen sisältyvät lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen