Hallituksen esitys LVM/2019/56

« Valtioneuvoston yleisistunto 27.6.2019 11.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi postilain muuttamisesta

HE 6/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sanna Marin
Esittelijä
Emil Asp, Neuvotteleva virkamies p.029 5342498
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi postilakia. Postilakiin ehdotetaan lisättäviksi rajatylittäviä pakettipalveluita koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen edellyttämät täydentävät kansalliset säännökset. Asetuksella velvoitetaan Euroopan unionin jäsenmaat säätämään kansallisesti asetuksen säännösten rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista. Esityksen mukaan Liikenne- ja viestintävirasto toimisi toimivaltaisena viranomaisena. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 23 päivänä marraskuuta 2019.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi postilain muuttamisesta
Vaikutukset
Lakiehdotuksessa Liikenne- ja viestintävirastoa esitetään postidirektiivissä ja pakettiasetuksessa tarkoitetuksi toimivaltaiseksi kansalliseksi viranomaiseksi. Esityksellä pantaisiin täytäntöön rajatylittäviä pakettipalveluita koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 8 artikla, jonka mukaan jäsenvaltioiden on säädettävä asetuksen rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista, joiden on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Muutoksen myötä Liikenne- ja viestintävirastolla olisi pakettiasetusta koskevassa valvonnassaan käytettävissä samat keinot kuin muussa postitoiminnan valvonnassa. Esityksellä ei ole merkittäviä vaikutuksia toiminnanharjoittajien ja viranomaisten toimintaan.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen