Hallituksen esitys STM/2019/69

« Valtioneuvoston yleisistunto 31.10.2019 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lastensuojelulain ja lastensuojelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

HE 71/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Aino-Kaisa Pekonen
Esittelijä
Annika Parsons, Neuvotteleva virkamies p.029 5163596
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavan lastensuojelulakia siten, että nuorella tarkoitettaisiin 18-24-vuotiasta, ja itsenäistymisvarojen viimesijainen maksupäivä olisi ajankohta, jolloin nuori täyttää 25 vuotta. Nämä muutokset olisivat siten yhteneväiset 1.1.2020 voimaan tulevan jälkihuollon ikärajan korottamisen kanssa (nykyisestä 21 ikävuodesta 25 ikävuoteen). Esityksessä ehdotetaan, että lastensuojelulaissa olevat viittaukset kumottuun hallintolainkäyttölakiin korjattaisiin viittauksiksi uuteen oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lastensuojelulain muuttamisesta annetun lain (542/2019) voimaantulosäännöstä siten, että kunnan velvollisuutta järjestää jälkihuoltoa siihen saakka, kunnes jälkihuoltoon oikeutettu nuori täyttää 25 vuotta, ei sovellettaisi nuoriin, joiden oikeus jälkihuoltoon on jo päättynyt ennen lain voimaantuloa 1.1.2020. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi lastensuojelulain ja lastensuojelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Eduskunta on jo hyväksynyt muutoksen lastensuojelulain jälkihuolto-oikeuden jatkumisesta siihen, kun nuori täyttää 25 vuotta, nykyisen 21 vuoden sijasta. Muutoksen arvioidaan aiheuttavan noin 12 miljoonan euron vuosittaisen lisäkustannuksen. Lisäkustannusten arvioidaan aiheutuvan siten, että noin kolmasosa jälkihuollettavista nuorista (2670) nuorta täyttäisi 21 vuotta ja jatkaisi edelleen jälkihuollossa seuraavat 4 vuotta. Lisäkustannusten arvioidaan olevan noin 4300 €/nuori. Hallituksen esitykseen itsessään ei sisälly kustannusvaikutuksia. Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa muuttaa lastensuojelulain muutoksenhaun korkeimpaan hallinto-oikeuteen valituslupaprosessiksi 1.1.2020 lähtien.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen